Vet - EURL for LSD og småfekopper

Kommisjonens forordning (EU) 2017/140 av 26. januar 2017 om utpeking av EU referanselaboratorium for sykdommer forårsaket av capripox virus (lumpy skin disease og småfekopper), fastsettelse av ekstra ansvar og oppgaver for laboratoriet og endring av vedlegg VII til parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 882/2004

Commission Regulation (EU) 2017/140 of 26 January 2017 designating the EU reference laboratory for diseases caused by capripox viruses (lumpy skin disease and sheep and goat pox), laying down additional responsibilities and tasks for this laboratory and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VII til forordning (EU) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Endringen består i at det oppnevnes et nytt EU-referanselaboratorium for sykdommer forårsaket av capripox virus (lumpy skin disease (LSD) og småfekopper). Det fastsettes også ekstra ansvar og oppgaver for laboratoriet. Det utpekte laboratoriet er; Veterinary and Agrochemical Research Centre – CODA-CERVA i Brussel, Belgia.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring. Forskriften vil i ikke medføre noen materielle endringer i Mattilsynets importkontroll.


Økonomiske og administrative konsekvenser

En konsekvens av endringen er at vi gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å oppnevne et nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for de samme sykdommene. I Norge er det kun Veterinærinstituttet som innehar relevant kompetanse for dette.

Veterinærinstituttet (VI) er positive til å etablere diagnostikk for de nevnte sykdommene. Mattilsynet er i dialog med VI om oppnevning av NRL for LSD og småfekopper.
 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 140/2017
Basis rettsaktnr.: 882/2004
Celexnr.: 32017R0140

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2016
Frist returnering standardskjema: 27.01.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen