Vet - hester fra Egypt

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1899 av 26. oktober 2016 om endring av beslutningene 92/260/EØF, 93/197/EØF og 2004/2011/EF når det gjelder midlertidig innførsel og import av registrerte hester fra visse deler av Egypt

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1899 of 26 October 2016 amending Decisions 92/260/EEC, 93/197/EEC and 2004/211/EC as regards temporary admission and imports of registered horses from certain parts of Egypt

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.10.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 4. og 5. oktober 2016. Rettsakten er publisert i Official Journal 28. oktober 2016. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien den 31. oktober 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer beslutningene 92/260/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EU. De tre beslutningene fastsetter lister over tredjestater og deler av tredjestater hvorfra det skal være tillatt å innføre registrerte dyr, avls- og produksjonsdyr og avlsmateriale fra dyr av hestefamilien. I tillegg grupperes tredjestatene etter dyrehelsesituasjonen i landet. Endringene er at Egypt blir føyd til på listene under gruppe E. I tillegg blir en hestesykdomsfri sone rundt Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital i den østlige utkanten av Kairo ført opp som en del av landet det skal være tillatt å midlertidig innføre, samt permanent importere, dyr av hestefamilien fra. Den hestesykdomsfrie sonen er via en hovedvei forbundet med Cairo International Airport, som ligger mindre enn 10 km unna.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har konsekvenser for dyreeiere og andre som har ansvar for dyr av hestefamilien. Importører får et større marked utenfor EØS de kan importere registrerte dyr og avls- og produksjonsdyr fra. De som har registrerte dyr av hestefamilien i den aktuelle sonen i Egypt vil kunne innføre dem  midlertidig hit til landet for å delta i konkurranser o.a. Innførsel av dyr fra tredjestater skal skje via en veterinær grensekontrollstasjon i EØS  der dyrene og nødvendig dokumentasjon skal kontrolleres. Dersom rettsakten fører til at innførselen av dyr over de norske veterinære grensekontrollstasjonene øker, får Mattilsynet mer arbeid med kontroll. Det er likevel ikke grunn til å tro at innførselen over de norske grensekontrollstasjonene vil øke vesentlig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre

Vurdering

Egypt har også tidligere vært oppført i dyrehelsegruppe E. Etter at det ble avdekket utilfredsstillende forhold under en veterinær inspeksjon i juni 2010, ble denne forrige oppføringen imidlertid trukket tilbake. Egypt har nå dokumentert at dyrehelsesituasjonen i landet er blitt god nok til at landet kan bli oppført i dyrehelsegruppe E på nytt. Egypt har også dokumentert at sonen det åpnes for innførsel av dyr fra er underlagt særskilt veterinærkontroll, i tillegg til å være fri for spesifikke hestesykdommer. Hestepopulasjonen i denne sonen holdes adskilt fra hester utenfor sonen gjennom strenge biosikkerhetstiltak, sertifiseringskrav, prosedyrer, beredskapsplaner og identifikasjon av alle hestedyr. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og aksepabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/1899/EU
Celexnr.: 32016D1899

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.10.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 31.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.11.2016

Lenker