Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning Regulering (EU) 2016/1768 av 4 oktober 2016 om godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 904/2009

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1768 of 4 October 2016 concerning the authorisation of guanidinoacetic acid as a feed additive for chickens for fattening, weaned piglets and pigs for fattening and repealing Commission Regulation (EC) No 904/2009

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning for preparatet til også å gjelde slaktegris og smågris. Det er fra før godkjent for kylling. Preparatet er klassifisert i kategorien «Ernærinsmessige tilsetningsstoffer», i den funksjonelle gruppen «Aminosyrer, deres salter og analoger». Guanidinoacetic acid er en nitrogenrik organisk syre som er en god kilde for dannelse av creatin, som har vist effekt på tilvekst. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold og største tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Effekten av tilsetningsstoffet er avhengig av innholdet av metyldonorer for øvrig i fôret (eks. metionin). Preparatet skal merkes med vanninnhold og det er spesifiserte sikkerhetstiltak for arbeidere ved bruk.

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning for preparatet til også å gjelde slaktegris og smågris. Det er fra før godkjent for kylling. Preparatet er klassifisert i kategorien «Ernærinsmessige tilsetningsstoffer», i den funksjonelle gruppen «Aminosyrer, deres salter og analoger». Guanidinoacetic acid er en nitrogenrik organisk syre som er en god kilde for dannelse av creatin, som har vist effekt på tilvekst. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Det er fastsatt grense for minste tillatte innhold og største tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Effekten av tilsetningsstoffet er avhengig av innholdet av metyldonorer for øvrig i fôret (eks. metionin). Preparatet skal merkes med vanninnhold og det er spesifiserte sikkerhetstiltak for arbeidere ved bruk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

For fôrindustrien er det en fordel at preparatet har et bredere bruksområde og kan brukes i flere fôrblandinger. Det sparer dem for innkjøp av mange preparater, gir enklere lagerhold og fører til mer rasjonell fôrproduksjon, Dermed gir det også økonomiske fordeler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Økte bruksmuligheter for et tilsetningsstoff er en fordel. Det kan redusere fôrvirksomhetenes vareutvalg og lagerhold av tilsetningsstoffer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1768
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1768

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.09.2016
Frist returnering standardskjema: 04.11.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 6/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.10.2016
Høringsfrist: 14.11.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen