Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1833 av 17. oktober 2016 om godkjenning av nyrebønnelektiner (Phaseolus vulgaris lectins) som et fôrtilsetningsstoff til diende smågris (innehaver av godkjenningen Biolek, Sp. Zo.o.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1833 of 17 October 2016 concerning the authorisation a preparation of kidney bean (Phaseolus vulgaris lectins) as a feed additive for suckling piglets (holder of authorisation Biolek, Sp.Zo.o.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning et nytt preparat av lektiner fremstilt ved ekstraksjon av nyrebønner. Preparatet er klassifisert i kategorien «Zootekniske tilsetningsstoffer» og den funksjonelle gruppen «Andre zootekniske tilsetningsstoffer». EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø, og har effekt på tarmflora hos smågris og dermed være et bidrag til å redusere bruk av antibiotika. Preparatet kan brukes fra dag 10 til dag 14 og gis som en enkeltdose per dag, eller fordeles i flere doser per dag, og dette skal fremkomme ved merking av preparatet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften). Endringen vil tre i kraft noe senere i Norge enn i EU, da rettsakten først må innlemmes i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)6527
Rettsaktnr.: 2016/1833
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1833

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.10.2016
Frist returnering standardskjema: 02.11.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 6/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.10.2016
Høringsfrist: 14.11.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen