NPA 2016-02 Krav og prosedyrer for AIS

NPA 2016-02 Tekniske krav og operasjonelle prosedyrer for yting av flygeinformasjonstjenester (AIS) for formidling av luftfartsdata

Technical requirements and operational procedures for aeronautical information services and aeronautical information management

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.09.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

EASA sendte NPA 2016-02 på høring i begynnelsen av mai 2016 med høringsfrist 31. august 2016. Denne høringsfristen ble forlenget til 30. september 2016. Luftfartstilsynet sendte 6. juni 2016 regelverksforslaget på alminnelig høring til alle norske aktører med høringsfrist 10. august 2016. Denne fristen ble forlenget til 31. august 2016.

Luftfartstilsynet har besvart NPA-høringen via EASAs Comment Response Tool. Ved utarbeidelsen av norsk høringsvar ble de mottatte høringsinnspillene fra aktørene også vurdert.

EASA vil utarbeide Comment Response Document og EASA Opinion, før regelverksprosessen fortsetter frem til endelig forordningsutkast foreligger.

Rettsakten har planlagt ikrafttredelsesdato 1. januar 2019.

Sammendrag av innhold

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA (European Aviation Safety Agency) har sendt på høring NPA 2016-02: Technical requirements and operational procedures for aeronautical information services and aeronautical information management.

Dette er forslag til endrede tekniske krav og operasjonelle prosedyrer for yting av flygeinformasjonstjeneste (AIS) for formidling av luftfartsdata.

For å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå, øke effektiviteten og sørge for større kostnadseffektivitet i systemer som støtter flynavigasjon, er det viktig å ha luftfartsinformasjon av høy kvalitet uten kvalitetsforringelse. Funksjonen til luftfartsdata og luftfartsinformasjon har endret seg betydelig med gjennomføringen av områdenavigasjon (RNAV), ytelsesbasert navigasjon (PBN), datalinksystemer etc. Ukorrekte, forsinkede, eller manglende luftfartsdata og luftfartsinformasjon kan ha negative konsekvenser for sikkerheten innen flynavigasjon/flysikring.

Hovedformålet med NPA 2016-02 er:

 1. Å sikre at fremskaffelse, prosessering, publisering og yting av luftfartsdata og luftfartsinformasjon møter de krav til kvalitet og pålitelighet som ulike typer brukere av denne informasjonen har, i alle faser av flygingen. Kvaliteten på dataen skal stå i forhold til de ulike involverte luftfartsaktørers behov (ytelsesbasert tilnærming).
 2. Å sikre at regelverksforslaget er i samsvar med de nyeste endringene i Annex 15 fra ICAO (International Civil Aviation Organisation), og
 3. Å lage et fleksibilitet og tydelig regelverk som muliggjør en god og hensiktsmessig implementering av AIS.

Oversikt og sammenheng i regelverket

Som følge av EU-Kommisjonens regelverk om etablering av Det felles europeiske luftrom (Single European Sky), ble virkeområdet til EASAs basisforordning (Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 216/2008) utvidet til å omfatte ATM/ANS. Samtidig ble EASA gitt ansvaret for å utvikle sikkerhetsrelatert regelverk innenfor dette området. EASA har utarbeidet et overordnet regelverk som gir felles krav for yting av flysikringstjenester og krav til nasjonale tilsynsmyndigheters utøvelse av sikkerhetstilsyn innenfor feltet lufttrafikkstyring (Cover Regulation). Dette regelverket er ennå ikke publisert i Official Journal og har følgelig ikke fått tildelt et nummer. Dette overordnede regelverket angis derfor i denne høringen som Cover Regulation (forordning (EU) …/…).

NPA 2016-02 gjør endringer i forordning (EU) nr. 139/2014 om fastsettelse av krav og administrative prosedyrer relatert til flyplasser i henhold til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 216/2008. 

Nye kvalitetskrav til luftfartsdata og luftfartsinformasjon vil kunne gi utfordringer knyttet til overlapping av gjeldende regler på området. NPA 2016-02 foreslår derfor at gjeldende Kommisjonsforordning (EF) nr. 73/2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom, endret ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 1029/2014 (ADQ), blir erstattet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 73/2010 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 28. april 2016 nr. 439 om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

NPA 2016-02 foreslår også endringer i AMC (Acceptable Means of Compliance) og GM (Guidance Materiale) til myndighetskrav, organisatoriske krav, og operasjonelle krav til lufthavner.

Nærmere om innholdet i regelverksforslaget i NPA 2016-02

NPA 2016-02 er et regelverksforslag som inngår som en del av dette overordnede regelverket, og gir nærmere krav til ytere av lufttrafikkledelse (ATM) og flysikring (ANS), samt fremskaffelse av luftfartsdata. NPA 2016-02 har forslag til endring av Artikkel 3, det introduseres en ny bestemmelse som stiller krav til at medlemsstatene skal sikre at aktører («aviation undertakings») som fremskaffer luftfartsdata oppfyller nærmere kvalitetskrav for dataene. I tillegg gjør NPA 2016-02 endringer i følgende Annexer til Cover Regulation:

Endringer i Annex I - Definisjoner

 • Relevante definisjoner fra ICAO Annex 15 og ADQ-forordningen er lagt til; og
 • Definisjonen av «aviation undertaking» endres til å inkludere flyplassoperatører.

Endringer i Annex II (Part-ATM/ANS.AR) - Myndighetskrav

 • I Appendix 1 til Annex II (sertifikat til tjenesteytere), foreslås virkeområdet for AIS i sertifikatet endret for å skille mellom de ulike typene av AIS.

Endringer i Annex III (Part ATM/ANS.OR) - Organisatoriske krav

 • I ATM / ANS.OR.A (Subpart A - Generelle krav), er følgende krav lagt til:
  • ATM / ANS.OR.A.080 Luftfartsdata og luftfartsinformasjon. - For å dekke nødvendige datakvalitetskrav til ytere av ATM / ANS ved fremskaffelse, prosessering og overføring av luftfartsdata og luftfartsinformasjon til AIS-leverandør.
  • ATM / ANS.OR.A.085 felles referansesystemer for flynavigasjon - Bruken av referansesystemer for flynavigasjon er tatt med de ulike ICAO-Annexene det er henvist til.

Endringer i Annex VI (Part-AIS) - Spesifikke krav til yting av flygeinformasjonstjenester (PART-AIS)

Annex VI er endret for å innføre krav til AIS-leverandører. Gjeldende krav i AIS.OR.100 (a) og (b) i forordning (EU) ... / ... gjenspeiles i forslaget og suppleres av de foreslåtte kravene rettet til AIS-leverandører. Den nåværende AIS.TR.100 erstattes av de tilhørende tekniske krav som foreslått i denne NPA.

Part-AIS er delt inn i følgende kategorier av tjenester:

 • Generelt ansvar for AIS-leverandører, hovedsakelig basert på utkast til ICAO Annex 15;
 • Datakvalitetskrav, basert på ADQ-forordningen og utkast til ICAO Annex 15;
 • Luftfartsinformasjons -produkter og -tjenester, basert på og i samsvar med utkast til ICAO Annex 15 og PANS-AIM; og
 • Krav til personell, basert på både utkast til ICAO Annex 15 og ADQ-forordningen.

Forslag til endringer i forordning (EU) nr. 139/2014

Følgende endringer med hensyn til flyplassoperatører er foreslått:

 • ADR.OR.D.015 Krav til personell - Dette kravet anses nødvendig også for flyplassoperatører for å sikre at deres ansatte innehar tilstrekkelig kompetanse. Forslaget speiler lignende foreslåtte bestemmelse i Part-AIS.
 • ADR.OPS.A.011 Deteksjon av datafeil og autentisering - Deteksjon av datafeil og autentisering er ikke fastsatt i forordning (EF) nr. 139/2014 og er derfor inkludert på en lignende måte som i Cover Regulation (forordning (EU) ... / ....) Dette kravet er supplert med en AMC. EASA har rettet et spesifikt spørsmål til interessenter i NPAen pkt. 2.3.3.
 • ADR.OPS.A.012 Datakatalog - Spesifikasjonene for datakatalog skal gjelde for flyplassoperatører.  Den nødvendige referansen til datakatalogen er gitt i stedet for å gjenta det i flyplassreglene. Se forklaringer i 2.3.1.
 • ADR.OPS.A.013 Metadata - Dette kravet anses nødvendig også for flyplassoperatører, tilsvarende som for tjenesteleverandører.
 • ADR.OPS.A.014 Utveksling av data - Dette kravet anses nødvendig også for flyplassoperatører, tilsvarende som for tjenesteleverandører.

Forslag til endringer i AMC og GM til myndighets-, organisasjons-, og operasjonelle krav for flyplasser

Følgende endring foreslås:

 • AMC1.ADR.OPS.A.010 Datakvalitetskrav

AMC endres for å gi bestemmelser knyttet til feilhåndtering og korrigerende tiltak, samt for formelle ordninger. Dette er tilsvarende bestemmelser som for tjenesteleverandører. I tillegg erstattes bestemmelsene som omhandler databeskyttelse og henvisningen til CRC32 med kravet ADR.OPS.A.011 Deteksjon av datafeil og autentisering, som referert til ovenfor.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten har sin hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Forordning (EU) nr. 139/2014 om fastsettelse av krav og administrative prosedyrer relatert til flyplasser i henhold til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 216/2008 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv. Kommisjonsforordning (EF) nr. 73/2010 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 28. april 2016 nr. 439 om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Rettsakten kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift når EØS-komiteen har fattet beslutning om å implementere forordningen i norsk rett samtidig som det gjøres nødvendige endringer i øvrige berørte forskrifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er foreløpig noe tidlig å beskrive hvilke konkrete økonomiske og administrative konsekvenser regelverksinitiativet vil kunne få for norske aktører og myndigheter. EASA har imidlertid i sitt arbeid med NPA 2016-02 påpekt at det er i dag en rekke utfordringer knyttet til implementeringen av ADQ. Dette gjelder spesielt kostnader knyttet til systemløsninger, pålaget prosesser for interessenter, personell og kompetanse.EASA har i sin Regulatory Impact Assessment (RIA) skissert tre alternative regelverksmodeller for gjennomføring av innholdet i NPA 2016-02:

0) Ikke gjøre endringer i dagens regelverksituasjon. Dette medfører full implementering av ADQ med de kjente implementeringsutfordringer.

1) Regelverket baseres på en ytelsesbasert og mer pragmatisk tilnærming.

2) Overføring av ADQ-regelverket til den nye regelverksstrukturen til EASA uten endringer.

Av disse alternativene har EASA beskrevet 1) som det foretrukne alternativet. Dette alternativet muliggjør opprettholdelse av et akseptabelt sikkerhetsnivå, samtidig som det legger til rette for implementering av reglene om datakvalitet.

Sikkerhetsmessige konsekvenser

EASA beskriver at ADQ-forordningen gir et rammeverk for å sikre de nødvendige kvalitetsnivå for luftfartsdata og luftfartsinformasjon, fra opprinnelse til publisering i AIP.

Men med den ventede veksten i flytrafikken i Europa, ser EASA behov for å videreutvikle og forenkle regelverket, for å sikre en større grad av fremdrift i implementeringen av regelverket. Dette vil gjøre at aktørene i større grad vil kunne etterleve regelverket, noe som forventes å gi sikkerhetsmessige gevinster.

De foreslåtte endringene vil være harmonisert med oppdatert ICAO-regelverk (bl.a Annex 4 og 15). Dette sikrer større grad av global samvirkning (interoperability).

En detaljert konsekvensanalyse finnes i kapittel 4 i NPA 2016-02.

Sakkyndige instansers merknader

EASA sendte NPA 2016-02 på høring i begynnelsen av mai 2016 med høringsfrist 31. august 2016. Denne høringsfristen ble forlenget til 30. september 2016. Luftfartstilsynet sendte 6. juni 2016 regelverksforslaget på alminnelig høring til alle norske aktører med høringsfrist 10. august 2016. Denne fristen ble forlenget til 31. august 2016.

Av høringsinnspillene Luftfartstilsynet fikk ved den alminnelige høringen av NPA 2016-02  var det kun Statens Kartverk og Avinor AS som hadde høringsinnspill med materielt innhold. Statens Kartverk ser positivt på intensjonen om forenkling av kravene til aktører som frembringer data til luftfarten. De stiller seg imidlertid noe tvilende til om dokumentet NPA 2016-02 gjør det tilstrekkelig enkelt for dem som ikke til hører luftfartsbransjen å forstå og etterkomme kravene. Generelt oppfatter de språk og referanser i NPA 2016-02 som i overkant sterkt orientert mot luftfartsbransjen. Etter Statens Kartverks mening kan ikke dette betraktes som spesielt inkluderende for aktører som normalt ikke forholder seg til dokumenter som gjelder innen luftfarten. I sum er det Statens kartverks ønske at kravene som skal stilles bør være mer entydige, spredd utover færrest mulig dokumenter, og i mindre grad framlagt ved bruk av bransjespesifikt språk.

Avinor AS hadde endel tekniske og spesifikke innspill til selve teksten i NPA 2016-02, med konkrete forslag til endringer / forbedringer.

Luftfartstilsynet ser positivt på forslaget til regelverk i NPA 2016-02, Alternativ 1), og mener forslaget vil bidra til en raskere og enklere implementering av kravene til datakvalitet for alle berørte aktører. Slik forslaget lyder per idag er det EØS-relevant. Det er for tidlig å vurdere om det er behov for tilpasningstekst, 103-forbehold og om om rettsakten vil være akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på forslaget til regelverk i NPA 2016-02, Alternativ 1), og mener forslaget vil bidra til en raskere og enklere implementering av kravene til datakvalitet for alle berørte aktører.

Slik forslaget lyder per idag er det EØS-relevant. Det er for tidlig å vurdere om det er behov for tilpasningstekst, 103-forbehold og om om rettsakten vil være akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen