Vet - fristatus brucellose Brindisi Italia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1811 av 11. oktober 2016 om endring av vedlegg II til beslutning 93/52/EEC som angår anerkjennelse av provinsen Brindisi i regionen Puglia i Italia som offisielt fri for brucellose (B. melitensis)

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1811 of 11 October 2016 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of the Province of Brindisi in the Region Puglia of Italy as officially free of brucellosis (B. melitensis)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.11.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg II til beslutning 93/52/EØF, som listefører henholdsvis medlemsstater og regioner i medlemsstater, som er erklært frie for brucellose forårsaket av "Brucella melitensis". Provinsen Brindisi i regionen Puglia i Italia oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 91/68/EF ifølge dokumentasjon sendt til Kommisjonen. Provinsen erklæres derfor fri for sykdommen og føres opp i vedlegg II til beslutning 93/52/EØF.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1811/EU
Basis rettsaktnr.: 93/52/EØF
Celexnr.: 32016D1811

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.09.2016
Frist returnering standardskjema: 02.11.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 3/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen