Vet - tilbakeføring av konkurransehester fra Qatar

Kommisjonens gjenomføringsbeslutning (EU) 2016/1775 av 4. oktober 2016 om endring av beslutning 93/195/EØF ved å tilføye Qatar på listen over tredjestater som medlemsstatene tillater tilbakeføring til Unionens territorium av registrerte hester som har vært midlertidig eksportert i mindre enn 90 dager for å delta i internasjonale gruppeløp

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1775 of 4 October 2016 amending Decision 93/195/EEC by adding Qatar to the list of third countres from which Member States authorise the re-entry into Union territory of registered horses which have been temporarily exported for a period of less than 90 days to take part in International Group/Grade meetings

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 13. og 14. september 2016. Rettsakten er publisert i Official Journal 6. oktober 2016. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien den 6. oktober 2016. Endringsforskriften trådte i kraft 7. oktober 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer bestemmelsen i beslutning 93/195/EØF artikkel 1 åttende strekpunkt. Bestemmelsen sier hvilke tredjestater registrerte hester kan tilbakeføres til Unionen fra etter å ha vært midlertidig eksportert i mindre enn 90 dager for å delta på internasjonale gruppeløp såfremt de oppfyller vilkårene i et helsesertifikat etter modellen i vedlegg III til beslutning 93/195/EØF. Den materielle endringen er at bestemmelsen gjøres gjeldende for tilbakeføring av dyr fra Qatar, i tillegg til tilbakeføring av dyr fra Australia, Canada, USA, Hong Kong, Japan, Singapore og De forente arabiske emirater som allerede har vært omfattet. Rettsakten erstatter også den nåværende helsesertifikatmodellen i dette vedlegget med en ny som er tilpasset i forhold til at Qatar er føyd til på listen over tredjestater som er omfattet av bestemmelsen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har konsekvenser for eiere og andre som har ansvaret for registrerte veddeløpshester. Den gjør det enklere for dem å kunne delta med norske dyr på internasjonale gruppeløp i Qatar.  Dyrene kan nå tilbakeføres etter deltakelse i slike løp på vilkårene i rettsakten. Vilkårene er tilpasset i forhold til at Qatar har garantert at dyr fra EØS som deltar i slike løp blir holdt atskilt fra hester med dårligere helsestatus. Vilkårene er derfor mindre omfattende mhp. testing av dyrene enn de som vanligvis gjelder for innførsel av registererte hester fra Qatar.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet finner at rettsakten gir tilfredsstillende bekyttelse mot smittespredning ved å kompenserer enklere krav til testing av registrerte hester som deltar i internasjonale gruppeløp i Qatar med garantier for at de blir holdt atskilt fra hester med dårligere helsestatus. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/1775/EU
Celexnr.: 32016D1775

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.10.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 07.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.10.2016

Lenker