Vet - TSE

Kommisjonens forordning (EU) 2016/1396 av 18. august 2016 om endring av visse vedlegg til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for forebygging av, kontroll med og utryddelse av visse transmissible spongiforme encephalopatier

Commission Regulation (EU) 2016/1396 of 18 August 2016 amending certain Annexes to Regulation (No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II, III, V, VII, VIII og IX til forordning (EF) nr. 999/2001. Endringene omfatter at atypisk BSE tas ut av definisjonen til BSE. Dette er i tråd med endring av definisjonen av BSE i OIE.

Videre fjernes henvisninger til direktiv 64/433/EØF, forordning (EF) nr. 1774/2002 og forordning (EF) nr.1974/2006 i vedlegg III, V og VII da disse er opphevet.

Ryggsøylen fra storfe med opprinnelse i land med neglisjerbar BSE-risiko defineres ikke som spesifisert risikomateriale (SRM) og skal dermed ikke fjernes. Kravet til merking av storfeskrotter med ryggsøyle, og produkter derav, der det ikke er krav om fjerning av ryggsøylen med blå stripe på skrottlapp/etikett fjernes. Isteden innføres det krav om merking av storfeskrotter med ryggsøyle, og produkter derav, der det er krav om fjerning av ryggsøylen med rød stripe på skrottlapp/etikett i vedlegg V og IX.

Tonsiller fra storfe fra land med neglisjerbar BSE-risiko defineres ikke lenger som SRM. Kravet om at tonsiller ikke må følge med ved uttak av tunge endres derfor i vedlegg IX til kun å gjelde for storfe fra land med kontrollerbar eller ubetydelig BSE-risiko.

Tidsbegrensningen for forbud mot ødeleggelse av sentralnervevev hos storfe og småfe til alle medlemsland har neglisjerbar BSE-risiko, fjernes i vedlegg V grunnet risiko for at atypisk BSE kan forekomme i slike land også.

Finland og Sverige flyttes fra lista over land med godkjent nasjonalt bekjempelsesprogram for klassisk scrapie til land med neglisjerbar risiko for klassisk scrapie i vedlegg VIII, grunnet dokumentert frihet for sykdommen.

Grunnet lav risiko for spredning a scrapie via hanndyr av småfe som holdes på seminstasjoner åpnes det for at slike dyr kan settes inn i besetninger med neglisjerbar- eller kontrollerbar risiko for klassisk scrapie under visse vilkår i vedlegg VIII. Dette unntaket med tilhørende vilkår for seminstasjoner tas også med i bestemmelsene for samhandel med sæd og embryo fra småfe i vedlegg IX.

Samhandel med småfe mellom godkjente organer, institusjoner eller sentre (dyreparker) og samhandel med sjeldne raser av småfe unntas, under visse vilkår, de generelle TSE-handelskravene ved samhandel i vedlegg IX.

Det åpnes for import av produkter fra storfe og småfe der råvarene kommer helt eller delvis fra land med kontrollerbar eller ikke-fastsatt BSE-risiko i vedlegg IX, forutsatt at SRM er fjernet fra de gjeldende råvarene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av rettsakten vil ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser. I Norge vil det hovedsaklig slaktes storfe der det ikke er krav om fjerning av ryggsøylen grunnet Norges status med neglisjerbar BSE-risiko. Endring av krav til merking av skrotter, og produkter fra skrotter, med krav om fjerning av ryggsøylen medfører derfor en lettelse i regelverket da det i dag er krav om merking av skrotter, og produkter fra skrotter, uten krav om fjerning av ryggsøylen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Tilpasningstekst H til forordning (EF) nr. 999/2001 i EØS-avtalen er blitt overflødig og bør fjernes. Tilpasningsteksten gjelder forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg IX kapittel D avsnitt B punkt d og gjelder en tidligere henvisning til forordning (EF) nr. 546/2006 som er opphevet. Tilpasningen var nødvendig da TSE-forordningen henviste til forordning (EF) nr. 546/2006 fordi den ikke omfattet Norge. Vedlegg IX kapittel D avsnitt B ble endret av forordning (EU) nr. 630/2013 og Mattilsynet skulle ha foreslått at tilpasningstekst H ble fjernet i EØS-notat til den forordningen.

Forslag til tekst til bruk i EØS-komitemøtet for å fjerne tilpasningen:

Adaptation text H for Regulation (EC) No 999/2001, concerning Annex IX, Chapter D, Section B, point d, is deleted.  

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel med denne endringen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1396
Basis rettsaktnr.: 999/2001
Celexnr.: 32016R1396

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 02.09.2016
Dato returnert standardskjema: 05.10.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 68/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.09.2016
Høringsfrist: 03.11.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen