Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1202 av 5. juli 2017 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2017/2102 of 5 July 2017 refusing to authorise a health claim made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten har vært til diskusjon på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander 18. desember 2016 og fikk tilslutning fra medlemsstatene (MS) med kvalifisert flertall på SCoPAFF 7. mars 2017.

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i The Official Journal of the EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag på tre helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstnadsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de tre helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet en sammenheng mellom helsepåstandene og virkestoffene. Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og vil derfor ikke bli godkjent. Alle søkander har fått en negativ vurdering av EFSA. Det gjelder følgende påstander:

- Forbruk av lav-fett fermentert melk med en kombinasjon av frukto-oligosakkarider (FOS) og Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) og Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) bidrar til å redusere forkjølelsessår forårsaket av Herpes simplex virus-infeksjon hos friske individer.

- FHI LFC24 (et kasein hydrolysat fra melk) bidrar til å regulere blodsukkernivået etter et måltid.

- V0137 (en fiskeolje) i forbindelse med fysisk trening, bidrar til å redusere aldersrelatert kognitiv svikt som hukommelse.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er implementert i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Påstandene ble diskutert på arbeidsgruppemøte 18. desember 2016. Ingen MS hadde kommentarer til utkast til rettsakten. Det er ingen horisontale utfordringer.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1202
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32017R1202

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2017
Frist returnering standardskjema: 12.05.2017
Dato returnert standardskjema: 12.05.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 166/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2016
Høringsfrist: 22.02.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.10.2017

Lenker