Jern og kalsium forbindelser i næringsmidler for særskilte grupper

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1091 av 10. april 2017 endring av vedlegget i forordning (EU) nr. 609/2013 for stoffer som kan tilsettes bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat og medisinske næringsmidler

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1091 of 10 April 2017 amending the Annex to Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the list of substances that may be added to processed cereal-based food and baby food and to food for special medical purposes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten utvider unionslisten over tillatte mineralforbindelser, jfr. forordningen for særskilte grupper (forordning (EU) nr. 609/2013). Jern(II)bisglycinat tillates å brukes som en kilde til jern i bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, og kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) tillates å brukes som kilde til kalsium i medisinske næringsmidler. 

Unionslisten i forordningen for særskilte grupper er en liste som viser hvilke stoffer og stofforbindelser som det er tillatt å tilsette i de fire kategriene som faller under dette regelverket (morsmelkerstatninger/tilskuddsblandinger, bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat, medisinske næringsmidler og kosterstatninger til vektkontroll). Det kan fortløpende inkluderes nye stoffer og stofforbindelser på listen, dersom disse er helsemessig trygge og har god biotilgjengelighet. European Food Safety Authority ("EFSA")  har vurdert begge mineralforbindelsene som denne rettsaken omhandler og konkludert med at mineralene er helsemessige trygge og har god biodtilgjengelighet ( EFSA-Q-2015-00413 og EFSA-Q-2005-0039).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring av av forskrift 10. januar 2014 nr. 21 om næringsmidler til særskilte grupper.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

For virksomhetene er det positivt at rettsakten gir anledning til å bruke flere forbindelser ved produksjon av medisisnke næringsmidler og bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat ved tilsetning av kalsium- og jernforbindelser.

Forbrukerne

Det er positivt for forbrukerne at EFSA har vurdert de nye mineralforbindelsene som helsemessig trygge og biotilgjengelige.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har vurdert de to forbindelsene som helsemessig trygge og med god biotilgjengelighet. Utkast til rettsakt har vært sendt ut til medlemsstatene for skriftlige kommentarer høsten 2016. Utkastet har ikke vært diskutert på arbeidsgruppemøter for særskilte grupper.

Det er ingen horisontale utfordringer knyttet til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1091
Basis rettsaktnr.: 609/2013
Celexnr.: 32017R1091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2017
Frist returnering standardskjema: 02.06.2017
Dato returnert standardskjema: 04.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 159/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.05.2017
Høringsfrist: 02.06.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.10.2017

Lenker

Til toppen