Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - diflubenzuron, endring vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/855 av 18. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/855 of 18 may 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance diflubenzuron

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.07.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 27.10.2017.

Sammendrag av innhold

Det aktive stoffet diflubenzuron er fra tidligere godkjent som plantevernmiddel til insektbekjempelse, og står på liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Tilvirker har tidligere blitt pålagt å legge fram supplerende data for mulig gentoksisk og kreftfremkallende effekt av metabolitten PCA (4-kloranilin). De supplerende dataene ga i utgangspunktet de opplysninger som var etterspurt og påkrevd. Men dataene ga samtidig ny informasjon om mulig risiko for rester av PCA i planter, og dermed for skader på humanhelse. Det er pr. i dag ikke fastsatt grenseverdier for akseptabel eksponering for gentoksiske stoff etter plantevernmiddelregelverket, og det kan derfor heller ikke aksepteres at slike stoff forekommer som rester i vegetabilsk mat og fôr som følge av bruk av plantevernmidldel. Forordningen inneholder derfor en avgrensning på at preparat med stoffet bare kan godkjennes brukt til vekster som ikke beyttes til mat eller fôr.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011.  A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Fra norsk side har det vært argumentert mot prinsippet om å innføre grenseverdier for gentoksiske metabolitter i planter. Mattilsynet har da også sendt inn skriftlig innspill til Kommisjonen om dette i forbindelse med vurderingen av stoffet. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Diflubenzuron har tidligere vært på markedet i Norge til bruk som insektmiddel til bruk på frukttrær og i sjampinjong, men ble ikke gitt fornyet godkjenning ved behandling av ny søknad i 2013.

Stoffet inngår i veterinærpreparat som er godkjent av Statens legemiddelverk til bruk til bekjempelse av lakselus.  

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/855
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32017R0855

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2017
Frist returnering standardskjema: 21.07.2017
Dato returnert standardskjema: 24.08.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 195/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen