Plantevernmidler - fluroxypyr, endring vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/856 av 18. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/856 of 18 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance fluroxypyr

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.07.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 27.10.2017.

Sammendrag av innhold

Det aktive stoffet fluroxypyr er fra tidligere godkjent som plantevernmiddel til ugrasbekjempelse, og står på liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Tilvirker har tidligere blitt pålagt å legge fram supplerende data for flere forhold. Ett av disse datasettene, om risiko for meitemark og organismer i jord, er nå framlagt og behandlet. Endringene i vilkår gjelder blant annet innføring av en grense for maksimalt innhold av N-methyl-2-pyrrolidon (NMP) som urenhet i stoffet. NMP har en mulig reprotoksisk effekt.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011.  A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

På markedet som plantevernmiddel i Norge i flere yrkespreparater til bruk mot ugress. Bruksområder er blant annet gras i grøntanlegg, grasfrøeng og korn.

De endrede vilkårene med hensyn til NMP vil ikke ha noen praktisk betydning for de plantevernmidlene som er godkjent i Norge, da konsentrasjonen av NMP i disse allerede ligger under den nye grensen for maksimalt innhold av urenheten.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/856
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32017R0856

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2017
Frist returnering standardskjema: 21.07.2017
Dato returnert standardskjema: 24.08.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 195/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen