Silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1203 om organisk silisium (monomethylsilanetriol) og kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) tilsatt næringsmidler og brukt i produksjon av kosttilskudd

Commission Regulation (EU) 2017/1203 as regards organic silicon (monomethylsilanetriol) and calcium phosphoryl oligosaccharides (POs-Ca®) added to foods and used in the manufacture of food supplements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 5. juli 2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyre.

Rettsakten utvider listen over tillatte mineralforbindelser i kosttilskuddsdirektivet (2002/46/EF) og i forordningen om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (forordning (EF) nr. 1925/2006). Organisk silisium (monomethylsilanetriol) tillates brukt i kosttilskudd, og kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) tillates å tilsette både kosttilskudd og andre næringsmidler. 

Kosttilskuddsdirektivet og forordningen om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer inneholder begge lister over hvilke vitaminer og mineraler som er tillatt å tilsette til henholdsvis kosttilskudd og mat/drikke, og hvilke kjemiske forbindelser som kan brukes som kilde til disse vitaminene og mineralene. Det kan inkluderes nye vitaminer, mineraler og forbindelser av disse på listene, dersom forbindelsen er helsemessig trygg og har god biotilgjengelighet.

European Food Safety Authority ("EFSA") konkluderte 9. mars 2016 med at ny mat-ingrediensen organisk silisium (monomethylsilanetriol) er helsemessig trygg ved angitte bruksbetingelser (til voksne med maksimal dose på 10,40 g silisium per dag), og at forbindelsen er biotilgjengelig. EFSA konkluderte 26. april 2016 med at tilsetning av kalsiumfosforyloligosakkarider (POs-Ca®) til næringsmidler og kosttilskudd som en kilde til kalsium, ikke er av helsemessig bekymring.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen krever endring av av forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd og forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene

For virksomhetene er det positivt at rettsakten gir anledning til å bruke flere forbindelser ved produksjon av kosttilskudd med silisium og kalsium, og ved tilsetning av kalsium til næringsmidler.

Forbrukerne

Det er positivt for forbrukerne at EFSA har vurdert de nye mineralforbindelsene som helsemessig trygge og biotilgjengelige.

Mattilsynet

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

EFSA har vurdert de to forbindelsene som helsemessig trygge og med god biotilgjengelighet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1203/2017
Basis rettsaktnr.: 2002/46, 1925/2006
Celexnr.: 32017R1203

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2017
Frist returnering standardskjema: 12.05.2017
Dato returnert standardskjema: 04.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 159/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.04.2017
Høringsfrist: 29.05.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 11.10.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.10.2017

Lenker

Til toppen