Vet - EURL andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/793 av 10. mai 2017 som endrer forordning (EU) nr. 180/2008 når det gjelder forlengelse av perioden for oppnevnelse av EU-referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest

Commision Implementing Regulation (EU) 2017/793 of 10 May 2017 amending Regulation (EC) No 180/2008 as regards extending the period of designation of the EU Reference Laboratory for equine diseases other than African horse sickness

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.05.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 882/2004 ved å forlenger oppnevnelsen av EU-referanselaboratorium (EURL) for andre smittsomme hestesykdommer enn afrikansk hestepest. Forordning (EU) nr. 108/2008 oppnevnte Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) til EURL for disse sykdommene. Oppnevnelsen har blitt forlenget en gang tidligere og løper ut 30. juni 2018. Endringen går ut på at oppnevnelsen forlenges til 30. juni 2023.

De andre smittsomme hestesykdommene det er snakk om er de som, i tillegg til afrikansk hestepest, listeføres i vedlegg I av direktiv 2009/156/EU:

Ondartet beskjelersjuke (Dourine), Snive (Glanders), Encephalomyelitt, Infeksiøs animi, Rabies, Miltbrann og Vesikulær stomatitt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 882/2004. Denne er gjennomført i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Endringen vil derfor kreve en endring av denne forskriften.

Mattilsynet har besluttet at denne endringen er åpenbart unødvendig å høre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for disse sykdommene. De er orientert om forlengelsen av oppnevnelsen av EURL for sykdommene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/793
Basis rettsaktnr.: 180/2008
Celexnr.: 32017R0793

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2017
Frist returnering standardskjema: 02.04.2017
Dato returnert standardskjema: 02.04.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen