Vet - helsesert. anim. prod. BSE-risiko

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/622 av 31. mars 2017 om endring av helsesertifikatet til bruk ved import av tilberedt kjøtt i vedlegg II til beslutning 2000/572/EF og helsesertifikatet til bruk ved import av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer i vedlegg III til beslutning 2007/777/EF som angår reglene for forebygging av, kontroll med og utryddelse av visse transmissible spongiforme encephalopatier

Commission Implementing Decision (EU) 2017/622 of 31 March 2017 amending the model certificate for imports of meat preparations in Annex II to Decision 2000/572/EC and the model certificate for imports of certain meat products, treated stomachs, bladders and intestines in Annex III to Decision 2007/777/EC in relation to the rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 31. mars 2017.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU, den 1. juli 2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer helsesertifikat til bruk ved import av tilberedt kjøtt i vedlegg II til beslutning 2000/572/EF og helsesertifikat til bruk ved import av kjøttprodukter mm. i vedlegg III til beslutning 2007/777/EF. Endringene omfatter en oppdatering av vilkårene i helsesertifikatene når det gjelder BSE-betingelser for import av disse produktene.

Disse betingelsene ble endret ved at forordning (EU) 2016/1396 av 13. august 2016 endret forordning (EF) nr. 999/2001. Endringene åpner for import av animalske produkter fra storfe og småfe fra tredjeland dersom disse produktene er framstilt av råvarer fra land med kontrollert eller ikke-fastsatt BSE-risiko. Forutsetningen for denne importen er at spesifisert risikomateriale er fjernet fra de gjeldende råvarene.

De endrede helsesertifikatene skal brukes fra 1. juli 2017. I en overgangsperiode fram til 31. desember 2017 tillates det å importere animalske produkter ledsaget av helsesertifikater uten de siste endringene, forutsatt at disse er utstedt senest 30. november 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas å få minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/622
Celexnr.: 32017D0622

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen