Vet - Slovenia OK-program klassisk scrapie

Kommisjonens forordning (EU) 2017/736 av 26. april 2017 om endring av bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 som angår godkjenning av Slovenias nasjonale program for bekjempelse av klassisk skrapesjuke

Commission Regulation (EU) 2017/736 of 26 April 2017 amending Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the approval of Slovenia's national control programme for classical scrapie

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.04.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 999/2001 ved å godkjenne Slovenias nasjonale kontrollprogrammet for klassisk scrapie. Slovenia har søkt Kommisjonen om dette den 13. september 2016. Kontrollprogrammet er vurdert av Kommisjonen og det tilfredsstiller kriteriene i punkt 3.1(a) i avsnitt A, kapittel A av vedlegg VIII til forordningen.

Godkjenningen medfører at Slovenia skal listeføres under punkt 3.2 i avsnitt A, kapittel A av vedlegg VIII til forordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring av forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil få minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/736
Basis rettsaktnr.: 2001/999/EF
Celexnr.: 32017R0736

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.04.2017
Frist returnering standardskjema: 28.07.2017
Dato returnert standardskjema: 30.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 5/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker