Endring pre-eksportkontroll 2017/1269 - aflatoksiner

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1269 av 13. juli 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/949 når det gjelder tilbaketrekking av jordnøtter (peanøtter) fra USA fra listen over godkjent pre-eksportkontroll med hensyn til aflatoksiner

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1269 of 13 July 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2015/949 as regards withdrawal of groundnuts (peanuts) from the United States of America from the list of approved pre-export checks as regards aflatoxins

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 13. juli 2017, med ikrafttredelse 17. juli 2017.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2015/949, gir et samlet regelverk angående pre-eksportkontroll av produkter før de eksporteres til EU/EØS. Pre-eksportkontroll regelverket kom på plass for å sikre bedre flyt i importen av næringsmidler som det har vært knyttet usikkerhet til på grunn av risiko knyttet til aflatoksiner (muggsopp). Gjennom en pre-eksportkontroll i avsenderstaten sikrer man at næringsmidlene er trygge og dermed kan man redusere importkontrollen på disse produktene. Første mottakerstat innen EU/EØS skal deretter gjennomføre en fysisk kontroll av < 1 % (under 1 %) av forsendelsene.

Frem til nå har jordnøtter (peanøtter) og mandler fra USA, samt hvete og hvetemel fra Canada vært omfattet av dette regelverket om pre-eksportkontroll.

Rettsakten 2017/1269 fjerner jordnøtter (peanøtter), og avledede produkter, fra USA fra listen i vedlegg I som angir hvilke produkter som kan kontrolleres før eksport for å sikre en mer smidig importprosess inn til EU/EØS.

Begrunnelsen for dette tiltaket er at det i løpet av de siste årene har blitt funnet aflatoksiner i forsendelser med jordnøtter (peanøtter) fra USA. På grunn av denne vedvarende utfordringen, med ingen forbedring, har kommisjonen besluttet å fjerne peanøttene fra USA fra denne ordningen med pre-eksportkontroll. Dermed skal dette produktet nå kontrolleres etter det generelle importregelverket.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 26. juni 2015 nr. 807 om redusert kontroll ved import av næringsmidler som har vært kontrollert før eksport.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det har vært direkteimport av jordnøtter fra USA de siste årene og importen fordeler seg slik. I 2015 - 114 forsendelser, fordelt på seks importører og 3214 tonn, 2016 - 124 forsendelser, fordelt på fire importører og 3792 tonn, 2017 - 91 forsendelser hittil i år, fordelt på fire importører og 2557 tonn. Ved at denne ordningen om pre-eksportkontroll opphører for dette produktet vil importørene måtte medregne økte kostnader i forbindelse med gjennomføring av økt grensekontroll av dette produktet. Dette vil også medføre et merarbeid for Mattilsynet i forbindelse med gjennomføringen av denne kontrollen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Fjerningen av jordnøtter (peanøtter) fra USA fra listen over hvilke produkter som er godkjent for pre-eksportkontroll, og dermed en forenklet importprosess, fremstår som fornuftig i forhold til å ivareta befolkningens sikkerhet i forhold til mattrygghet. Rettsakten fremstår også som formålstjenlig.

Produktet jordnøtter (peanøtter) fra USA vil etter hvert bli tatt inn i forordning (EU) nr. 884/2014 om aflatoksinkontroll, slik at kontrollen vil være i samme spor som andre produkter som det er identifisert utfordringer med i forhold til aflatoksiner.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/1269
Celexnr.: 32017R1269

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 02.08.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.08.2017

Lenker

Til toppen