Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forordning for utpeking av referansesenter for avlsdyr av storfe

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1422 av 4. august 2017 som utpeker EUs referansesenter som er ansvarlig for det vitenskapelige og tekniske bidraget til harmonisering og forbedring av metodene for ytelsestesting og genetisk evaluering av renrasede avlsdyr av storfe

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1422 of 4 August 2017 designating the European Union reference centre responsible for the scientific and technical contribution to the harmonisation and improvement of the methods of performance testing and genetic evaluation of purebred breeding animals of the bovine species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 2017/1422 gjelder opprettelse av referansesenter for harmonisering og forbedring av metoder for å teste prestasjoner og evaluere genetikk for storfe. I tidligere avlsregelverk, var det "Interbull" som var utpekt til å være referansesenter. I ny avlsforordning ble det åpnet for at andre kunne søke om å bli referansesenter. Etter en «anbudsrunde» og evaluering av interessenter, har man bestemt at Interbull fyller kriteriene for fortsatt å være referansesenter, og Interbull er utpekt til dette gjennom denne forordningen. 

Mattilsynet forhørte seg med Geno om de kunne være interesserte i å søke om å bli referansesenter. Vi sendte over til Geno kriteriene for å kunne søke om dette, men fikk ingen tilbakemelding på henvendelsen innen søknadsfristen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2017/1422 krever ingen endring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller for næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1422/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1422

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.07.2017
Frist returnering standardskjema: 10.11.2017
Dato returnert standardskjema: 05.10.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen