Kontroll av fiskevarer - fanget av EU-skip, men tatt inn via tredjeland

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1973 av 30. oktober 2017 som endrer Forordning (EF) nr. 2074/2005 om offentlig kontroll av og helsesertifikater for fiskerivarer fanget av båt som fører EU/EØS-flagg og som losses i tredjestat og som senere importeres til EØS-området

Commission Regulation (EU) 2017/1973 of 30th of October 2017 amending Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls on fishery products caught by vessels flying the flag of a Member State and introduced into the Union after being transferred in third countries and establishing a model health certificate for those products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsaken stiller krav til offentlig myndighet i tredjeland om utstedelse av helsesertifikat for fiskeriprodukter som er fangstet av båt som fører EU/EØS-flagg og som losses i tredjelandet og som senere importeres til EØS-området. Når fiskerivarer skal tas inn til EØS-området må de ledsages av helsesertifikat utstedt av aktuelt tredjeland og de må importeres til EØS via en veterinær grensekontrollstasjon hvor de underkastes et kontrollregime.

Bakgrunnen for rettsakten er at det eksisterende sertifikatetet for fiskerivarer fra tredjestat attesterer bl.a. for produksjon av varen. Myndigheter i tredjestat har derfor vegret seg for å signere sertifikatene siden dette gjelder varer produsert ombord på EØS-fartøy. Kommisjonen har derfor utviklet et nytt sertifikat hvor offentlig myndighet i tredjelandet kun attesterer for at fiskerivarene har vært losset/lastet, håndert og lagret i henhold til hygieneregelverket. Dette foren

Kravet om at varene må importeres til EU/EØS-land via en veterinær grensekontrollstasjon hvor de underkastes et kontrollregime, videreføres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsaken krever endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygeineregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten endrer kun sertifikatet som skal brukes og vil derfor ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten muliggjør import til EU/EØS-land av fiskerivarer fangstet på båt som fører EU/EØS-flagg og som losses i tredjelandet og som senere importeres til EØS-området. Mattilsynet anser derfor rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)1973
Rettsaktnr.: 2017/1973/EU
Basis rettsaktnr.: 2074/2005
Celexnr.: 32017R1973

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 01.09.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.12.2017
Høringsfrist: 13.03.2018
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 10.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.12.2018

Lenker

Til toppen