Regular update of SERA rule

Regular update of SERA rule (IR/AMC/GM) - (EU) 923/2012 - RMT.0476

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

EASA-komitéen ønsker gjennom rulemaking task RMT.0476 å gi et rammeverk for oppdateringer av forordning (EU) 923/2012 (SERA - Standard European Rules of the Air). Oppdateringene vil gjelde ikke-komplekse, ukontroversielle og modne saker fra Kommisjonen, ICAO, stakeholders og andre.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gitt med hjemmel i forordning (EF) 551/2004 og forordning (EF) 216/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Oppdateringene vil endre forordning (EU) 923/2012 og tilhørende acceptable means of compliance (AMC) og guidance material (GM). Forordning (EU) 923/2012 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 14. desember 2016 nr. 1578 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (BSL F 1-1), og endringsforordningen gjennomføres med endring i denne forskriften. Rettsakten vil sannsynligvis kreve en forskriftendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er for tidlig å si noe om de administrative og økonomiske konsekvenser rettsakten vil kunne få.

Sakkyndige instansers merknader

Det er ikke kommet noe forslag til rettsakt ennå, så nasjonal høring vil bli gjennomført på et senere tidspunkt.  

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen