Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - forsøk med bruk av autoriserte kontrollører til vekstkontroll av såvare

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1197 av 3. juli 2017 som endrer beslutning 2012/340/EU om organisering av et forsøk under rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF hva angår vekstkontroll under offentlig tilsyn for såvare av klasse basis og generasjonene forut for basis

Commission Implementing Deciosion (EU) 2017/1197 of 3 July 2017 amending Implementing Decision 2012/340/EU on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards field inspection under official supervision for basic seed and bred seed of generations prior to basic seed

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer beslutning 2012/340/EU hva angår tidspunktet for avslutning av et forsøk om mulig måte å organisere vekstkontroll i såvare på, fra 31.12.2017 til 31.12.2019. I forsøket skjer det en utprøving av om den samme modellen for organisering som nyttes ved vekstkontroll av såvare av klasse sertifisert, også kan brukes ved kontroll av klassene basis og generasjonen forut for basis. I henhold til dagens regelverk skal denne kontrollen gjøres av kompetent, offentlig myndighet som i Norge er Mattilsynet. I forsøket gis det mulighet til å bruke autoriserte kontrollører ansatt av såvareforretningene til å gjøre en slik kontroll. Den offentlige, kompetente myndigheten skal imidlertid være ansvarlig for at vekstkontrollørene har de nødvendige tekniske kvalifikasjonene og at kontrollørene ikke har noen privat fortjeneste knyttet til kontrollen. Den kompentente myndigheten er også ansvarlig for å autorisere kontrollørene og føre tilsyn med kontrollørenes kontroll.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF.

Rettslige konsekvenser

Aktuelt norsk regelverk er forskrift av 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Forskriften ble endret i 2013 som følge av beslutning 2012/340/EU og ønsket om at norske aktører kunne delta i forsøket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forlenger et forsøk som Norge har deltatt i siden 2013. Både såvarevirksomhetene og Mattilsynet har vært fornøyde med ordningen og ønsker den permanent. At forsøket videreføres får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS- relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1197/EU
Basis rettsaktnr.: 2012/340/EU
Celexnr.: 32017D1197

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2017
Frist returnering standardskjema: 28.07.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 216/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker