VET - ASF baltiske land

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1481 av 14. august 2017 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision ( (EU) 2017/1481 of 14 August 2017 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningens vedlegg listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene.

Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Vedlegget lister områdene i de ulike delene en til fire. Områder i del fire regnes for å ha høyest sannsynlighet for nye sykdomsutbrudd og dermed strengeste tiltak innad i området. Områder i del en regnes for å ha minst sannsynlighet for funn av sykdom av områdene listeført i vedlegget. Områder som ikke er listeført i vedlegget regnes som tryggere enn listeførte områder. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.

I juli 2017 ble det funnet ASF hos tamgris i Polen. Funnene ble gjort i områder som var listeført i del en. Det ble også funnet ASF hos villsvin i gitte områder av Latvia, Litauen og Polen i områder i del en og i områder i del to nære grensa til områder i del en.

Endringene i vedlegget er:

  • Gitte områder i Polen listeføres nå i del to istedenfor del en.   
  • Gitte områder i Latvia, Litauen og Polen listeføres nå i del to istedenfor i del en.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning (EU) 2017/1481 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2017/1481 medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider. Se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2014/1481
Celexnr.: 32017D1481

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.08.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 18.08.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen