Vet - BSE-status Polen og UK

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1396 av 26. juli 2017 om endring av vedlegget til beslutning 2007/453/EF når det gjelder BSE-statusen til Polen og visse regioner i Storbritannia

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1396 of 26 July 2017 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of Poland and certain regions of the United Kingdom

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF, som lister opp land i EU, EFTA og visse tredjeland når det gjelder deres BSE status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Polen og regionene Nord-Irland og Skotland i Storbritannia (UK) hvor statusen oppgraderes fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko.

Det er verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) som vurderer søknader fra de enkelte landene og kategoriserer dem. EU innlemmer OIEs kategorisering fortløpende.

Med den bakgrunn oppdateres vedlegget til vedtak 2007/453/EF tilsvarende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1396/EU
Basis rettsaktnr.: 2007/453/EU
Celexnr.: 32017D1396

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2017
Frist returnering standardskjema: 27.10.2017
Dato returnert standardskjema: 05.10.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 5/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2017
Høringsfrist: 31.12.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker