Endr. av forordning 669/2009 - 1. halvår 2018

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2298 av 12. desember 2017 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2298 of 12 December 2017 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.12.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 12. desember 2017, med ikrafttredelse 1. januar 2018.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på kontrollen.

Forordning (EU) 2017/2298 trer i kraft 1. januar 2018 og gjør følgende endringer til grunnrettsaktens vedlegg I:

Inn på listen:
- Pepperfrukter (annet enn søte)(Capsicum spp.) fra India (plantevernmidler - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 10 % på grunn av flere funn det siste året
- Pepperfrukter (annet enn søte)(Capsicum spp.) fra Pakistan (plantevernmidler - næringsmidler) med en kontrollfrekvens på 10 % på grunn av flere funn det siste året.

Ut av listen:
- Auberginer fra Thailand (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av få/ingen funn av plantevernmidler i dette produktet
- Druer fra Egypt (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av få/ingen funn av plantevernmidler i dette produktet

Andre endringer:
- Produktet ristede pistasjnøtter fra USA (aflatoksiner - næringsmidler) inkluderes i opplisting for pistasjnøtter fra USA for å sikre at man fange opp alle varianter av produktet som det kan være fare ved 
- Produktet frosne pepperfrukter (annet enn søte) fra Thailand (plantevernmidler - næringsmidler) inkluderes i opplisting for pepperfrukter fra Thailand for å sikre at man fange opp alle varianter av produktet som det kan være fare ved
- Produktet frosne pepperfrukter (annet enn søte) fra Vietnam (plantevernmidler - næringsmidler) inkluderes i opplisting for pepperfrukter fra Vietnam for å sikre at man fange opp alle varianter av produktet som det kan være fare ved
- Produktet tørkede druer fra Iran og Tyrkia (okratoksin A - næringsmidler) får en oppdatert produktbeskrivelse for å inkludere tørkede druer kuttet eller knust til pasta, uten ytterligere behandling
- Art. 9 (2) justeres for å omfatte alle produkter omfattet i opplistingen i vedlegg I, og ikke bare nye produkter på listen, for å bruke unntaket fra hvor kontrollen skal gjennomføres mer hensiktsmessig.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For de siste årene har det ikke vært registret noen direkteimport av frosne pepperfrukter fra Thailand eller Vietnam. Hvis næringen ønsker å importere dette produktet direkte til Norge vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

Når det gjelder pepperfrukter (annet enn søte) fra India har direkteimporten av dette produktet fordelt seg slik de siste årene: 2015 - 260 kg, fordelt på to forsendelser og to importører, 2016 - 505,5 kg, fordelt på fem forsendelser og to importører, 2017 (hittil i år) - 679 kg, fordelt på 15 forsendelser og fire importører. Direkteimporten av pepperfrukter (annet enn søte) fra Pakistan fordeler seg slik: 2015 - 910 kg, fordelt på elleve forsendelser og tre importører, 2016 - 1,6 tonn, fordelt på 19 forsendelser og to importører, 2017 (hittil i år) - 4 tonn, fordelt på 35 forsendelser og tre importører. For pistasjnøtter (ristede) fra USA fordeler direkteimporten seg slik: 2015 - 109,8 tonn, fordelt på elleve forsendelser og tre importører, 2016 - 75,6 tonn, fordelt på syv forsendelser og fire importører, 2017 (hittil i år) - 131,7 tonn, fordelt på åtte forsendelser og tre importører.

Oppføringen av disse produktene på 669-listen vil medføre økte kostander for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning på Mattilsynet gjennom økt kontrollaktivitet.

For produktene druer fra Egypt og auberginer fra Thailand er det ikke registrert noen direkteimport de siste årene. Fjerningen av disse produktene fra 669-listen vil kunne gi næringen en besparelse hvis de ønsker å importere disse produktene. Tilsvarende vil Mattilsynet bli spart for arbeid med grensekontroll av disse produktene etter dette regelverket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Innføringen av pepperfrukter (annet enn søte) fra India og Pakistan, frosne pepperfrukter fra Thailand eller Vietnam og ristede pistasjnøtter fra USA, fremstår som fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til disse produktene. Det samme gjelder for fjerningen av druer fra Egypt og auberginer fra Thailand, ettersom risikoen tilknyttet disse produktene anses som svært minimale.

Justeringen av produktbeskrivelsen for tørkede druer er fornuftig for å fange opp alle elementer som kan utgjør en risiko. Endringen av artikkel 9 (2) for å kunne bruke unntaket på alle produkter nevnt i vedlegg I, og ikke bare nye produkter på listen, vil gi en bedre smidighet i forhold til gjennomføring av kontroll på andre steder enn på et av de utpekte innførselsstedene. Disse to endringene fremstår også som formålstjenlige.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/2298
Celexnr.: 32017R2298

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2018
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.01.2018

Lenker