IDD - utfyllende regler om standardisering av informasjonsdokumenter fra forsikringsformidlere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1469 av 11. august 2017 om fastsettelse av et standardiseret presentasjonsformat for dokumentet med opplysninger om forsikringsproduktet

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1469 of 11 August 2017 laying down a standardised presentation format for the insurance product information document

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Sammendrag av innhold

Hensikten med forordningen er å gjøre det lettere for forsikringskunder å lese, forstå og sammenligne forsikringsløsninger fra forsikringsformidlere. Dette søkes gjennomført ved å standardisere et felles informasjonsark for alle forsikringsformidlere som inneholder sentral informasjon om produktet, herunder opplysninger om: forsikringsgiver, dekningsområdet, forsikringstakers forpliktelser m.m.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs i at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. Rettsakten vil ikke ha vesentlige rettslige konsekvenser utover det som følger av nytt direktiv om forsikringsformidling.

Forbehold om Stortingets samtykke gjelder hovedrettsakten IDD (Insurance Distribution Directive). Når IDD er gjennomnført i norsk rett, vil denne forskriften kunne fastsettes uten Stortingets samtykke.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ha begrensede administrative og øknomiske konsekvenser, utover at forsikringsformidlingsforetakene må utarbeide informasjonsdokumenter.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har ingen merknader til.forordningen.

Vurdering

EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)1469
Rettsaktnr.: 1469/2017
Basis rettsaktnr.: 2016/97
Celexnr.: 32017R1469

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2017
Frist returnering standardskjema: 15.12.2017
Dato returnert standardskjema: 07.12.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen