IDD - utfyllende regler om standardisering av informasjonsdokumenter

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1469 av 11. august 2017 om fastsettelse av et standardisert presentasjonsformat for dokumentet med opplysninger om forsikringsproduktet

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1469 of 11 August 2017 laying down a standardised presentation format for the insurance product information document

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.12.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Reglene er vedtatt og trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder utfyllende regler/nivå 2-regler til forsikringsdistribusjonsdirektivet (direktiv (EU) 2016/97).

Formålet med forordningen er å gjøre det lettere for forsikringskunder å lese, forstå og sammenligne forsikringsprodukter. Dette søkes gjennomført ved å standardisere et felles informasjonsdokument som produsenter av skadeforsikringsprodukter skal utarbeide. Informasjonsdokumentet skal inneholde sentral informasjon om produktet, herunder opplysninger om forsikringsgiver, dekningsområdet, forsikringstakers forpliktelser m.m.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs i at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen). Rettsakten vil ikke ha vesentlige rettslige konsekvenser utover det som følger av forsikringsdistribusjonsdirektivet.

Når forsikringsdistribusjonsdirektivet er gjennomnført i norsk rett, vil denne forskriften kunne fastsettes uten Stortingets samtykke.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ha begrensede administrative og øknomiske konsekvenser. Forordningen stiller mer detaljerte krav til formatet og innholdet i det standardiserte dokumentet som skal fremlegges ifølge forsikringsdistribusjonsdirektivet.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert forordningen. Den anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Det er behov for tekniske tilpasninger til ikrafttredelsen av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)1469
Rettsaktnr.: 1469/2017
Basis rettsaktnr.: 2016/97
Celexnr.: 32017R1469

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.11.2017
Frist returnering standardskjema: 15.12.2017
Dato returnert standardskjema: 07.12.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker