Internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2018

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2311 av 13. desember 2017 om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2311 of 13 December 2017 setting out the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2016/2292

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.12.2017

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. desember 2017. Forordningen ble publisert i Official Journal 14. desember 2017 og trådte i kraft 3. januar 2018. rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2018. Forskrift om endring av ekomforskriften som gjennomfører forordningen i ekomforskriften ble fastsatt 6. juli og trådte i kraft 8. juli 2018.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen fastsetter gjennom denne gjennomføringsforordningen det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i hele EU, jf. forordning (EU) 531/2012 artikkel 6e (2), endret gjennom forordning (EU) 2015/2120 (TSM-forordningen). Det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene tilsvarer det maksimale pristillegget (i tillegg til nasjonale priser) mobiltilbydere kan belaste sluttbruker for mottak av samtaler som overstiger grenser satt i henhold til rimelig bruk bestemmelser eller i strid med slike bestemmelser. For 2018 er det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene fastsatt til Euro 0,0091 per minutt (redusert fra Euro 0,0108 per minutt i 2017).

Kommisjonens beregninger er basert på opplysninger som BEREC har innhentet fra medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Dataene som er anvendt for å foreta beregningene er fra 1. juli 2017.

Kommisjonen skal årlig revidere det vektende gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU. Denne gjennomføringsforordningnen er den tredje i sitt slag og opphever samtidig gjennomføringsforordning 20165/2292 som fastsatte nivået for 2017.

Merknader
Denne rettsakten gjennomfører artikkel 6e (2) i forordning (EU) 531/2012, endret gjennom forordning (EU) 2015/2120. Gjennomføringsforordningen har i seg selv begrensede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser ettersom rettsakten kun fastsetter nærmere prisnivå som følger av den endrede gjestingsforordningen. For en nærmere redegjørelse for de rettslige, økonomiske og administrative konsekvensene av endringene i gjestingsforordningen, henvises det til EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Rettslige konsekvenser

Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil  det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 ved at forordningen tas inn i § 2-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsforordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner. Samferdselsdepartementet finner Kommisjonens gjennomføringsforordning EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Konklusjon

Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2311/EU
Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU
Celexnr.: 32017R2311

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2017
Frist returnering standardskjema: 05.01.2018
Dato returnert standardskjema: 05.01.2018
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 151/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker