Opphevelse av veikart for Animo - 92/176

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2017/2316 av 12. desember 2017 om opphevelse av vedtak 92/176/EØF vedrørende veikart til bruk for Animo-systemet

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2316 of 12 December 2017 repealing 92/176/EEC concerning maps to be provided for use for the Animo network

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever en gammel rettsakt angående kartlegging av utforming og beliggenheten av grensekontrollstasjoner (GKS) knyttet til Animo-systemet.

Vedtak 92/176/EØF legger en ramme for utarbeidelsen av et kart over utformingen av GKSene i medlemsstatene og utarbeidelsen av et kart som viser hvor disse GKSene er lokalisert. Dette kravet er knyttet til det gamle importsystemt til EU som het Animo, og som ble for mange år tilbake erstattet av TRACES. Animo var forløperen til TRACES for å sikre oversikt over samhandelen mellom medlemsstatene, samt importen av levende dyr og animalske produkter fra tredjestater.

Ved at Animo-systemet er erstattet av TRACES er det ikke lenger behov for å ha dette regelverket om Animo og Kommisjonen har valgt å oppheve denne rettsakten som krever disse kartene. Rettsaktene 91/398/EØF og 92/175/EØF som også berører Animo er allerede opphevet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Plikten etter 92/176/EØF er kun rettet mot Norge som myndighet og rettsakten har derfor ikke blitt gjennomført i norsk rett som forskrift eller tilsvarende. Rettsakten vil ikke kreve noen justering av norsk regelverk.

Det vil ikke være nødvendig å sende dette ut på høring ettersom denne rettsakten kun berører Norge som myndighet og vil ikke ha betydning for næringen eller private.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vurderes til ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relvant og akseptabel.

Vurdering

Ettersom rettsakten som oppheves er tilknyttet Animo-systemet som ikke lenger er i bruk og erstattet av TRACES kan rettsakten oppheves uten av Mattilsynet trenger å foreta seg noe.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2316
Basis rettsaktnr.: 92/176/EØF
Celexnr.: 32017D2316

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2017
Frist returnering standardskjema: 18.01.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 36/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 24.03.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.05.2018

Lenker