Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - beskyttelsestiltak mot AI

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2410 av 20. desember 2017 om endring av beslutningene 2000/415/EF og 2007/25/EF og gjennomføringsbeslutning 2013/657 om særskilte beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2410 of 20 December 2017 amending Decisions 2006/415/EC and 2007/25/EC and Implementing Decision 2013/657/EU concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.12.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal den 21. desember 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger beslutning 2006/415/EF. Beslutning 2006/415/EF fastsetter særskilte beskyttelsestiltak ved utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i EU-medlemsstatene. Beslutningen er forlenget til 31. desember 2018.

Rettsakten endrer og forlenger beslutning 2007/25/EF. Beslutning 2007/25/EF fastsetter særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved innførsel av fugler i privat eie (kjæledyr) til Unionen. Den ene endringen er at det er tatt inn et klart krav om at fuglene ikke skal tas med til forestillinger, markeder, utstillinger eller andre samlinger av fugler i løpet av de første 30 dagene etter innførselen. Den andre endringen er at kravene til vaksinasjon og testing av fuglene ikke lenger bare er relatert til aviær influensa av subtype H5, men også subtype H7. Kryssreferanser til andre rettsakter oppdatert som følge av endringer i EU-lovgivningen. Beslutningen er forlenget til 31. desember 2018.

Rettsakten forlenger beslutning 2013/657/EF. Beslutningen krever at EUs beskyttelsestiltak ved funn av aviær influensa av subtype H5N1 hos ville fugler eller fjørfe i Sveits kun skal gjelde de delene av Sveits hvor sveitsiske myndigheter har iverksatt restriksjoner tilsvarende de som er fastsatt i beslutningen 2006/415/EF og 2006/563/EF. Beslutningen er forlenget til 31. desember 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, forskrift 23. januar 2006 nr. 66 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland, forskrift 16. september 2008 nr. 1022 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sveits.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forlenger hovedsakelig gjeldende bestemmelser. Den får i liten grad nye adminstrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

De fleste utbruddene av høypatogen aviær influensa (HPAI) hos fjørfe og andre fugler i fangenskap har de senere årene har vært forårsaket av andre H5 subtyper enn H5N1 av asiatisk opprinnelse. Denne virusstammen fortsetter likevel å sirkulere hos førfe og andre fugler i fangenskap i flere afrikanske og asiatiske land og utgjør fortsatt en risiko for dyre- og folkehelsen i EØS. Det er derfor hensiktsmessig å opprettholde særskilte beskyttelsestiltak for å unngå at HPAI-virus innføres med fjørfe/fugler og varer, inkludert fugler som holdes som kjæledyr.

Innførsel av fugler (kjæledyr) utgjør liten risiko for innførsel av HPAI-virus til EØS dersom vilkårene i beslutning 2007/25/EF oppfylles og fuglene skal til eierens eller den ansvarlige personens husholdning/bolig. Beslutning 2007/25/EF setter imidlertid ikke gode nok krav med hensyn til fuglenes bestemmelsessted. Det kan føre til at innførte fugler blir brakt til forestillinger, messer, markeder, utstilllinger eller andre samlinger av fugler og dermed utgjøre en større smitterisiko. Derfor bør det tas inn et klart krav i beslutning 2007/25/EF om at fuglene ikke skal føres til slike steder de første 30 dagene etter innførsel til EØS.

EFSA har i september 2017 anbefalt å opprettholde beskyttelsestiltakene i beslutningene 2006/415/EF, 2007/25/EF og 2013/657/EU. Det er hensiktsmessig å forlenge tiltakene til 31. desember 2018. Det er også hensiktsmessig å oppdatere vilkårene for innførsel av fugler (kjæledyr) ved å inkludere H7 varianten av av aviær influensa viruset i kravene til tester og vaksiner. 

I en overgangsperiode bør det være tillatt å innføre fugler som følges av dokumentasjon etter kravene i beslutning 2007/25/EF før beslutningen ble endret av denne rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/2410/EU
Celexnr.: 32017D2410

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.12.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 03.01.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.01.2018

Lenker