Vet - EURL blåtunge og afrikansk hestepest

Kommisjonsforordning (EU) 2018/415 av 16. mars 2018 om supplerende ansvarsområder og oppgaver for EU-referanselaboratoriet for afrikansk hestepest og om endring av vedlegg II til Rådets direktiv 92/35/EØF, vedlegg II til Rådets direktiv 2000/75/EF og vedlegg VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004

Commission Regulation (EU) 2018/415 of 16 March 2018 laying down additional responsibilities and tasks for the European Union reference laboratory for African horse sickness and amending Annex II to Council Directive 92/35/EEC, Annex II to Council Directive 2000/75/EC and Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.12.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.01.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktivene 92/35/EØF og 2000/75/EF utpeker EUs referanselaboratorium (EURL) for henholdsvis Afrikansk hestepest og Blåtunge. Direktivene gir også bestemmelser om hvilke oppgaver laboratoriene har. EURL’ene på dyrehelseområdet er også listeført i forordning (EU) nr. 882/2004. Denne forordningen gir også tilleggsansvar for laboratoriene.

Som en konsekvens av at Storbritannia forlater EU og dagens EURL for Blåtunge befinner seg i dette landet, må denne oppgaven tildeles et annet laboratorium. Blåtungevirus har en del likhetstrekk med afrikansk hestepestvirus og andre orbiviridae. I tillegg finnes det teknisk ekspertise, laboratoriekapasitet og nettverk som tilsier at EURL for afrikansk hestepest kan overta denne oppgaven.

Med denne bakgrunnen utpekes derfor Laboratorio Central de Veterinaria - Sanidad Animal i Madrid i Spania til EURL for Blåtunge, Afrikansk hestepest og andre orbiviridae. Endring av kontaktinformasjon for laboratoriet medfører at direktivene 92/35/EØF og 2000/75/EF, samt forordning (EU) nr. 882/2004 må endres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve en endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Det er etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende denne endringen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En konsekvens av utpekelse av EURL er at Norge plikter å oppnevne et nasjonalt referanselaboratorium (NRL) på samme område. Det er i dag Veterinærinstituttet som er oppnevnt NRL for nevnte sykdommer. Mattilsynet kan ikke se at endringen krever noen endring av denne oppnevnelsen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Mattilsynet støtter seg til Kommisjonens vurdering av laboratorier ved utpekelse av EURL. Dette er en prosess der Norge som EØS-stat har minimal innflytelse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/415
Basis rettsaktnr.: 92/35/EØF, 2000/75/EF, 882/2004
Celexnr.: 32018R0415

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.12.2017
Frist returnering standardskjema: 19.01.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.12.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 230/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen