Bruk av landdyrgjødsel som brensel

Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) .../... av xxx om endring av Forordning (EU) 142/2011 bruk av gjødsel fra husdyr som brensel i forbrenningsanlegg

Commission Regulation (EU) …/… of XXX amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of manure of farmed animals as a fuel in combustion plants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU enda.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA landene

Sammendrag av innhold

Kommisjonens forslag åpner for at andre typer gjødsel enn fjørfegjødsel skal kunne benyttes som brensel i små forbrenningsanlegg. Fjørfegjødsel er alt tillatt benyttet som slikt brensel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. Rettsakten vil gi virksomheter en utvidet mulighet for å avhende landdyrgjødsel.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 142/2011

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker