Bruk av landdyrgjødsel som brensel

Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) 2017/1262 av 12. juli 2017 om endring av forordning (EU) 142/2011 når det gjelder bruk av gjødsel fra husdyr som brensel i forbrenningsanlegg

Commission Regulation (EU) 2017/1262 of 12 July amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards the use of manure of farmed animals as a fuel in combustion plants

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten åpner for at andre typer gjødsel enn fjørfegjødsel skal kunne benyttes som brensel i små forbrenningsanlegg. Fjørfegjødsel er alt tillatt benyttet som slikt brensel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 14. september 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. Rettsakten vil gi virksomheter en utvidet mulighet for å avhende landdyrgjødsel.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1262/2017
Basis rettsaktnr.: 142/2011
Celexnr.: 32017R1262

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.02.2017
Frist returnering standardskjema: 26.05.2017
Dato returnert standardskjema: 03.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.02.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 4/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen