Forordning 2016/2120 - om reiseplaner; ICAO-referanser

Forordning (EU) nr. 2016/2120 av 2. desember 2016 som endrer forordning (EF) nr. 1033/2006 så langt det gjelder ICAO-kravene i artikkel 3 nr. 1

Commission Implementing Regulation (EU) No 2016/2120 of 2 December 2016 amending Regulation (EC) No 1033/2006 as regards the ICAO provisions referred to in Article 3(1)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordning (EU) nr. 20016/2120 er vedtatt i kommisjonen 2. desember 2016. Den ble inntatt i EØS-avtalen i møte i EØS-komitéen 17. mars 2017, og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 17. mars 2017 nr. 354 om endring i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring .

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr 1033/2006 fastsetter krav til framgangsmåten for innlevering, akseptering og distribuering av reiseplaner i førflygingsfasen. En reiseplan er en beskrivelse av en planlagt flyging, og inneholder blant annet opplysninger om luftfartøyets kjennetegn, flygeregler, flytype, utstyr, flygerute og marsjhastighet og marsjhøyde.

Forordning (EF) nr. 1033/2006 viser til ulike ICAO-annekser. Etter at forordningen ble vedtatt har ICAO foretatt flere endringer i anneksene, noe som gjør det nødvendig med en oppdatering av henvisningene til disse. Dette er tidligere gjort gjennom forordning (EU) nr. 929/2010 og forordning (EU) nr. 428/2013, og gjøres nå igjen gjennom foreliggende forordning (EU) 2016/2120.

Endringene gjelder for det første artikkel 2(2) punkt 16, hvor det i gjeldende forordning henvises til "PANS-OPS, Doc 8168, Volume 1 - Forth edition - 1993, incorporating Amendments No 13." Det er nå gjort endringer slik at det nå vises til "PANS-OPS, Doc 8168, Volume 1 - Fifth edition - 2006, incorporating all Amendments up to No 6." 

Videre vises det i vedlegget til forordningen, i gjeldende forordning, i punkt 2. til  "ICAO PANS-ATM Doc.4444 (15th edition of 2007 including all amendments up to No 4)". Foreliggende forordning vil inkludere "all amendments up to No 6". Tilsvarende innholder dagens forordning i vedleggets punkt 3 henvisning til "Regional Supplementary Procedures, Doc. 7030, European (EUR) Regional Supplementary Procedures (5th edition of 2008 including all amendments up to No 7". Foreliggende forordning vil inkludere "all amendments up to No 9".

I dagens forordning er det dessuten i vedleggets punkt 1 en henvisning til "Chapter 3, Section 3.3 (Flight plans) of ICAO Annex 2 — Rules of the Air (10th edition of July 2005 including all amendments up to No 42)". Disse reglene har blitt tatt inn i forordning (EU) nr. 923/2012, sist oppdatert gjennom forordning (EU) nr. 2016/1185. Av den grunn erstattes henvisningen til ICAO Annex 2 med henvisning til reglene om flygeplaner i section 4 i vedlegg til (EU) nr. 923/2012.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 1033/2006 av 4. juli 2006 om fastsettelse av krav til prosedyrene for reiseplaner i førflygingsfasen for Det felles europeiske luftrom er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring. Forordning (EU) 2016/2120 gjennomføres ved endring av denne forskriften.

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil ikke ha verken økonomiske eller administrative konsekvenser ut over det som følger av normal oppdatering av ICAO-regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Det har ikke vært innhentet kommentarer fra sakkyndige instanser i forbindelse med foreliggende forordning.

Statene informeres om endringer i ICAO PANS-OPS Doc 8168 gjennom State Letter, og det gjennomføres høringer når disse kommer. Markedet er derfor informert om de endringene som er gjort etter vedtakelsen av (EF) nr. 1033/2006. Definisjonen i Article 2(2), punkt 16 i (EF) nr. 1033/2006 har ikke blitt endret gjennom oppdateringene fra ICAO.

Det ble gjennomført høring i forbindelse med gjennomføringen av forordning (EU) nr. 2016/1185, som endret forordning (EU) nr. 923/2012 (Rules of the Air). Reglene om flygeplaner er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 14. desember 2016 nr. 1578 om lufttrafikkregler og operative prosedyrer.

Det er også gjennomført høring ang. endringene i ICAO PANS-ATM Doc 4444 som er gjennomført etter siste oppdatering av (EU) nr. 1033/2006. Dette gjelder Amendment 5, som ble hørt i forbindelse med State Letter 2013/40, og Amendment 6, som ble hørt i forbindelse med State Letter 2014/48. Verken Amendment 5 eller 6 inneholder endringer i Chapter 4, Section 4.4 (Flight plans) eller Chapter 11, Paragraph 11.4.2.2 (Movement messages), som er de relevante henvisningene i foreliggende forordning.

Når det gjelder Doc. 7030, som er underordnet Doc 4444, gjennomføres ikke høringer av endringer i disse. Markedet informeres imidlertid fortløpende om endringene som gjennomføres. 

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU transport.

Luftfartstilsynet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er en konsekvens av at ICAO har gjort endringer i ICAO Doc 8168 (PANS-OPS) og ICAO Doc 4444 (PANS-ATM), samt at EU har inkorporert reglene om flygeplaner i ICAO Annex 2 — Rules of the Air i (EU) nr. 923/2012 gjennom forordning (EU) nr. 2016/1185. Endringene i ICAO-bestemmelsene som er gjennomført etter at forordning (EU) 1033/2006 ble vedtatt, forventes ikke å få noen konsekvenser for norske luftfartsaktører eller myndigheter utover det som følger av normal oppdatering av ICAO-regelverk.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2120
Basis rettsaktnr.: 552/2004
Celexnr.: 32016R2120

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 64/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 17.03.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.03.2017

Lenker

Til toppen