Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/420 av 9. mars 2017 om godkjenningen av preparatet av timianolje, syntetisk stjerneanisolje og quillajapulver som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping (innehaver av godkjenningen Delacon Biotechink GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/420 of 9 March 2017 concerning the authorisation of the preparation of thyme oil, synthetic star anise oil and quillaja powder as feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of the authorization Delacon Biotechink GmbH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning for preparatet Biostrong ® 510 i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», gruppen «andre avltekniske tilsetningsstoffer». Preparatet består av en naturlig olje utvunnet fra urten timian, syntetisk fremstilt stjerneanisolje og quillaja pulver. Tilsetningsstoffet er søkt godkjent til bruk til slaktekylling, livkylling og «andre mindre fjørferaser». Preparatet har dokumentert effekt på økt ytelse hos slaktekylling, som kan ekstrapoleres til de andre omsøkte dyreartene. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse og human helse, og miljøet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/420
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0420

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2017
Frist returnering standardskjema: 31.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 121/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2017
Høringsfrist: 24.03.2017
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker