Gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/716 av 10. april 2017 om fastsetting av gjenomføringsbestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1012 med hensyn til standardskjema om informasjon som skal inkluderes i listene over godkjente avlsorganisasjoner og -foretak

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/716 of 10 April 2017 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council with regard to the model forms to be used for the information to be included in the lists of recognised breed societies and breeding operations

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Sammendrag av innhold

Forordningen fastsetter standardskjema med informasjon som skal framgå i listene over godkjente avlsorganisasjoner og -foretak for storfe, gris, sau, geit og hest på Kommisjonenes nettsider, som nevnt i forordning (EU) 2016/1012.

I forordning (EU) 2016/1012, artikkel 7. punkt 2, er det listet opp krav til hvilken informasjon som skal være tilgjengelig i listene over godkjente avlsorganisasjoner på Kommisjonens nettside. Følgende informasjon om avlsorganisasjoner og -foretak skal stå i listene:

  • Informasjon om avlsorganisasjoner:

           Navn, kontaktopplysninger og lenke til eventuell web-side for organisasjonen eller foretaket

Navn på rase eller hybridrase som organisasjonen eller foretaket fører stambok for

Geografisk virkeområde for avlsplanene som organisasjonen har fått godkjent. Det skal framgå av tabellen om organisasjonen fører stambok for en utrydningstruet rase

For hest: navn og kontaktinformasjon til avlsorganisasjon som fører moderstambok

Lenke til en nettside der man kan finne informasjon om avlsplanene

  • Oversikt og datoer for myndighetenes godkjenninger av avlsorganisasjoner og avlsplaner, og dato for eventuelle tilbaketrekkinger av disse 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i:

Forskrift 13. januar 1999 nr. 68 om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe

Forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien

Forskrift 13. januar 1999 nr. 66 om godkjente (reinavla) avlssvin og hybridavlssvin

Forskrift 13. januar 1999 nr. 69 om godkjente (reinavla) avlsdyr av sau og geit

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske avlsorganisasjoner og -foretak, myndighetene eller samfunnet forøvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 716/2017
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0716

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.02.2017
Frist returnering standardskjema: 09.06.2017
Dato returnert standardskjema: 03.06.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.12.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen