Opinion 03/2016 - flyplass, endring av definisjoner av rullebaner

Opinion 03/2016 - kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EU) nr. 139/2014 så langt det gjelder krav og administrative prosedyrer for flyplasser (RMT.0591)

Opinion 03/2016 - Commision regulation (EU) .../... amending Regulation (EU) No 139/2014 as regards requriements and administrative procedures related to aerodromes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.02.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget har ikke vært sendt på høring av EASA. Det foreligger derfor ingen NPA. Endringen ble av EASA ansett som teknisk og ukontroversiell, og kjent for berørte parter gjennom tidligere behandling gjennom ICAO-systemet. Bare en såkalt "fokusert konsultasjon" ble gjennomført.

Opinion 03/2016 (RMT.0591 -vedlikehold av ADR) har bakgrunn i ICAOs behandling av endringer i ICAO anneks 14. Opinionen ble publisert av EASA 8. mars 2016. Forslaget til rettsakt skal behandles i EASA-komiteen i juni 2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 139/2014 gir regler både for myndighetens og flyplassoperatørens ansvar for ulike aspekter ved design og drift av flyplasser som omfattes av regelverket. En viktig del av regelverket er hvilke krav som stilles til utformingen av en flyplass basert på hvilke flyoperasjoner som skal foretas der, hvilke typer luftfartøyer den skal håndtere m.m. Forordningen er i hovedsak basert på ICAO (FNs luftfartsorganisasjon) anneks 14 om flyplassutforming og andre ICAO-dokumenter. I tillegg til forordningen har EASA (EUs flysikkerhetsbyrå) gitt ut veiledningsmateriale i form av AMC, GM, og CS (sertifiseringsspesifikasjoner om utforming). 

Det foreslås nå endringer i forordningenes definisjoner av ulike typer rullebaner i anneks 1.  Hvilken kategori rullebane flyplassen har, får i utgangspunktet følger for hvilke krav som stilles til tilhørende infrasruktur og utformingskategorier. Et eksempel er hvilke hinderflater som kreves. Formålet med endringen av definisjonene er å utvide spekteret av landingsoperasjoner som kan utføres på ulike kategorier rullebaner, slik at det ikke blir nødvendig å oppgradere infrastrukturen m.m. i tråd med det dagens definisjoner vil kreve uten denne endringen. I etterkant av komitologimøte i februar 2016 er ikke-instrumentrullebaner fjernet fra regelverksforslaget, som nå bare omfatter instrumentrullebaner. Endring a definisjonen av Ikke-instrumentrullebaner er utsatt i påvente av avklaringer som kommer gjennom forordning (EU) nr. 695/2012 (RMT.0379 All weather operations).

Som en konsekvens av endringenene vil det også måtte gjøres endringer i tilhørende sertifiseringsspesifikasjoner rettet mot de ulike rullebanetypene.

Merknader

Regelverket er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser

139/2014 er gjennomført ved forskrift 25. august 2015 nr. 1000 om sertifisering av flyplasser mv. (publisert som BSL E 3-1). Rettsakten vil gjennomføres ved en en endring av denne forskriften. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De gjeldende definisjonene av rullebaner baserer seg på hvilke typer bakkebaserte navigasjonshjelpemidler som benyttes. Meningen med endringen er å harmonisere EUs regelverk for lufthavner med ICAOs standarder og anbefalte praksis, og dessuten å legge til rette for bruk av bakkeuavhengige systemer for navigasjon ("performance based navigation", PBN) uten at infrastrukturen på bakken må oppgraderes. 

Under visse forutsetninger kan rettsakten likevel føre til at det som i dag er ikke-presisjonsrullebaner må omklassifiseres slik at de kommer inn under et strengere regime når det gjelder bakkeutstyr og utforming. Luftfartstilsynet har imidlertid ikke identifisert eksisterende norske lufthavner der dette kan være aktuelt. Den foreslåtte endringen vil derfor ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser for myndighetene eller lufthavnoperatører.

Sakkyndige instansers merknader

Saken behandles etter fast track-prosedyren, og behandles derfor ikke av spesialutvalget for transport.

Rettsakten er vurdert av Luftfartstilsynet og vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Høring ble gjennomført i mars 2017. Luftfartstilsynet mottok ingen materielle innspill.

Vurdering

Luftfartstilsynet er positiv til forslaget. Luftfartstilsynets  vurdering er at forslaget ikke har negative konsekvenser for norske lufthavner som omfattes av regelverket. Forslaget vil bidra til en forbedring av flysikkerheten og tilgjengeligheten av ikke-instrumentrullebaner og ikke-presisjonsrullebaner.

Luftfartstilsynet anser den foreslåtte rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker