Overvåknings- og kommunikasjonssystemer EATM; endring av ICAO-referanser

Forordning (EU) 2017/2160 av 20. november 2017 som endrer forordning (EU) nr. 1079/2012 når det gjelder referanser til ICAO-bestemmelser

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2160 of 20 November 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1079/2012 as regards certain references to ICAO provisions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.02.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Utkastet til forordningen vil bli diskutert i det 64. møte i Single Sky Committee 21.-22. februar 2017.

Forordningen ble vedtatt i EU Kommisjonen 20. november 2017.

Forordrningen ble vedtatt inntatt i EØS-avtalen i møte i EØS-komitéen 27. april 2018, gjennom EEA Joint Committee No 96/2018.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsforordning (EU) nr. 1079/2012, som endret ved forordning (EU) nr. 657/2013 og forordning (EU) 2016/2345, gir bestemmelser om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom. I Vedlegg II punkt 3 i forordningen vises det til ICAO PANS-ATM Doc. 4444 med henvisning til Amendment no. 6. I Doc. 4444 er Amendment No 7 gjennomført, og henvisningen må derfor oppdateres. Endringsforordningen skal gjennomføre disse oppdateringene.

Amendment 7 i ICAO PANS-ATM Doc. 4444 er allerede gjennomført i norsk rett, se forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) § 3. Endringen ble gjennomført ved forskrift 6. oktober 2016 nr. 1195, etter at den ble kunngjort i ICAO State Letter 2016/54. Seksjon 12.3.1.5 i ICAO PANS-ATM Doc. 4444, som er den aktuelle henvisningen i (EU) nr. 1079/2012, omhandler frasologi, men det ble ikke gjort endringer i dette punktet i Amendment 7.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 1079/2012 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (BSL G 1-2). Endringsforordningen gjennomføres som en endring av denne forskriften.

Rettsakten tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske luftfartsaktører.

Sakkyndige instansers merknader

Det har ikke vært innhentet kommentarer fra sakkyndige instanser i forbindelse med foreliggende forordning. Da Luftfartstilsynet mottok State Letter nummer 54/2016 med informasjon om de endringer som var tatt inn i "amendment no 7A", ble dette sendt på høring til relevante interessenter i juli 2016. Ingen høringsinstanser hadde innspill til det materielle innholdet. Forordningens materielle innhold er allerede del av norsk rett.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU transport.

Luftfartstilsynet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er en konsekvens av at ICAO har gjort endinger i ICAO Doc 4444 (PANS-ATM). Endringene forventes ikke å få noen konsekvenser for norske luftfartsaktører eller myndigheter utover det som følger av normal oppdatering av ICAO-regelverk.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/2160/EU
Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) 552/2004
Celexnr.: 32017R2160

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2017
Frist returnering standardskjema: 02.01.2018
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2018
Nummer for EØS-komitebeslutning: 96/2018
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.05.2018

Lenker