Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2017/170

Kommisjonsforordningen (EU) 2017/170 av 30. januar 2017 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til forordning (EU) 396/2005 for det europeiske Parlament og Rådet vedrørende grenseverdier for bifentrin, karbetamid, cinidon-etyl, fenpropimorf og triflusulfuron i eller på visse produkter.

Commission Regulation (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, fenpropimorph and triflusulfuron in or on certain products

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer grenseverdier (MRLer) for de aktive stoffene bifentrin, carbetamid, cinidon-etyl, fenpropimorf og trisulfuron. Endringene i denne rettsakten skjer etter revurdering av eksisterende grenseverdier (artikkel 12 prosedyre). EFSA har utført vitenskapelige vurderinger av eksisterende EU MRLer for disse stoffene og endringene skjer på bakgrunn av disse anbefalingene.

Av stoffene er bifentrin, carbetamid, fenpropimorf og trisulfuron godkjente aktive stoffer i EU. Fenpropimorf er godkjent brukt også i Norge.

Det er foreslått endringer i restdefinisjonene for stoffene bifentrin, carbetamid, fenpropimorf og trisulfurom. Dette har betydning for analysene og vurdering av analysesvar mot grenseverdiene (MRL). Viser til forordningsteksten for detaljer om dette (se vedlegg med grenseverdiene).

Stoffet cinidon-etyl har ikke fått forlenget sin godkjenning i EU. Stoffet er ikke lenger godkjent til bruk i EU og det er heller ikke internasjonalt fastsatte grenseverdier (CODEX) eller søknader om importtoleranser for stoffet. Når det ikke lenger er godkjent benyttet i EU, og ikke foreligger MRL-importtoleranser eller internasjonalt godkjente CODEX-grenseverdier, er det vanlig praksis at eksisterende MRLer over den analytiske kvantifiseringsgrensen (LOQ) oppheves og fastsettes ved LOQ. Eksisterende MRLer over LOQ for stoffet oppheves og fastsettes ved LOQ.

EFSA har vurdert at nåværende MRL for bifentrin i kinakål kan medføre helsefare for forbruker og denne fastsettes derfor lavere ved regelverksendringen. Noen MRLer for stoffet fastsettes som midlertidige MRLer (frist for dokumentasjon) på grunn av mangler ved dokumentasjon i forhold til kravene for fastsettelse av MRLer.

For fenpropimorf er det endret restdefinisjon og det er fastsatt lavere MRLer for noen produkter samtidig som noen MRLer beholdes på dagens nivå. EFSA har vurdert at nåværende MRL for fenpropimorf i jordbær, bjørnebær og purre kan medføre helsefare for forbruker og denne grenseverdien fastsettes derfor lavere ved regelverksendringen MRL for sukkerbete (relevant for fôr) fastsettes ved LOQ på grunn av mangler ved dokumentasjonen. Noen eksisterende MRLer fastsettes som midlertidige MRLer (ikke helsefare) på grunn av mangelfull dokumentasjon. De midlertidige MRLene fastsettes med en frist for innlevering av manglende dokumentasjon. Disse vil senere revurderes  og vil da enten oppheves eller fastsettes som vanlige MRLer etter vurdering av ny dokumentasjon.

For trisulfuron endres restdefinisjonen og det fastsettes lavere MRLer for en rekke produkter.

Rettsakten er fastsatt i EU 30. januar 2017, men endringene i MRL gjelder fra 23. august 2017. Den er under behandlng i EØS landene og vil denne vil tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Overgangsordning for produkter produsert før 23. august 2017:

Endringene i MRL vedtatt i denne forordingen gjelder i EU fra 23. august 2017. Med unntak av MRL for bifentrin i kinakål og MRLer for fenpropimorf i jordbær, bjørnebær og purre gjelder for produkter produsert før endringene i MRLer trer i kraft i EU (23. august 2017) MRLene for disse stoffene slik de vr før 23. august 2017. 

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av" Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed , pesticide residues" (SCPAFF-PR). De er basert på "European Food Safety Authoritys" (EFSA) "reasoned opinions" og annen relevant informasjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
  •   ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
  •   ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet; der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når maksimale grenseverdier (MRL) for rester av plantevernmidler fastsettes.European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan man finne ved (enkle) søki EUs pesticid database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», får man utvikling av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt;

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN

Endringene av grenseverdier når denne forordningen fastsettes innebærer i hovedsak fastsettelse av lavere grenseverdier for disse stoffene for enkelte produkter. Det er også endringer i vedtatt kvantifiseringsgrense LOQ for noen stoff (bifentrin) og dette gir lavere MRLer der det ikke er fastsatt MRLer på bakgrunn av bruk. Noen MRLer fastsettes lavere fordi det ikke er lenger er godkjent bruk som støtter MRLene eller fordi EFSA har vurdert at det er mangler i dokumentasjonen eller at dokumentasjonen ikke støtter nåværende MRL. Nåværende MRL for bifentrin i kinakål og MRLer for fenpropimorf i jordbær, bjørnebær og purre har EFSA vurdert at kan være for høye i forhold til mulig helsefare for forbruker. Disse grensevediene oppheves derfor ved dette forslaget og fastsettes da ved LOQ (0,01* mg/kg) på lavere nivåer. Overgangsordning for (bearbeidede) produkter produsert før endringene trer i kraft gjelder ikke for de grenseverdiene som endres fordi EFSA har vurdert at de nåværende MRLene kan være fastsatt for høyt (mulig helsefare for forbruker).

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene som vedtas med denne regelverksendringen er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel..


 

Andre opplysninger

Endringene i MRL vedtatt i denne forordingen gjelder i EU fra 23. august 2017. Med unntak av MRL for bifentrin i kinakål og MRLer for fenpropimorf i jordbær, bjørnebær og purre gjelder MRL som før denne regelverksendringen for produkter produsert før endringene i MRLer trer i kraft i EU (23. august 2017). En slik overgangsordning har i hovedsak betydning for prosesserte produkter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/170
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32017R0170

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.02.2017
Frist returnering standardskjema: 17.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.03.2017
Høringsfrist: 14.04.2017
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 10.07.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.07.2017

Lenker

Til toppen