RMT.0639 - Annex A til EASA Opinion nr. 10/2016 - krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer - oppheving av forordning (EU) nr. 1332/2011

Kommisjonsforordning (EU) .../... med implementeringsregler for krav til bruk av luftrommet og operasjonelle prosedyrer og oppheving av forordning (EU) nr. 1332/2011; Annex A

Commissjon Regulation (EU) …/... laying down implementing rules for common airspace usage requirements and operating procedures, and repealing Commission Regulation (EU) No 1332/2011; Annex A

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.02.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget til Opinion nr. 10/2016 er utarbeidet av det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA. Saken var på offentlig høring som NPA 2015-01, og vil etter behandling i EASA-komiteen gå videre til EU-Kommisjonen for vedtakelse av rettsakten.

Sammendrag av innhold

RMT.0639

EASA har utgitt Opinion nr. 10/2016. Denne inneholder utkast til to nye kommisjonsforordninger. Den ene nye forordningen i Opinion nr. 10/2016 (Annex A) inneholder utkast til en forordning som gir felles europeiske luftromskrav og operasjonelle prosedyrer. Forordingen erstatter og opphever eksisterende forordning (EU) nr. 1332/2011 om felles europeiske luftromskrav og operasjonelle prosedyrer for ACAS (Anti Collision Avoidance System).

Den andre nye forordningen i Opinon nr. 10/2016 er en forordning som gjør nødvendige oppdateringer i henvisningene i forordning (EU) nr. 965/2012, som en følge av at forordning (EU) nr. 1332/2011 vil bli opphevet og erstattet av en ny forordning. Disse endringene i forordning (EU) nr. 965/2012 er omhandlet i et eget EØS-notat ("RMT.0639 - Annex B til EASA Opinion nr. 10/2016 - endring av forordning (EU) nr. 965/2016"), og vil ikke bli nærmere omhandlet her.

Forordningen i Annex A (Cover Regulation) består av en hoveddel som gir overordnede krav og datoer for ikrafttredelse. Forordningen inneholder to kapittel under Part AUR; Subpart ACAS og Subpart PBN. Subpart ACAS viderefører krav til tekniske systemer som skal forhindre kollisjoner mellom luftfartøy (ACAS). Subpart PBN innfører krav til ytelsesbasert navigasjon (Performance Based Navigation, PBN). Innholdet i disse vil bli behandlet i det følgende.

Cover Regulation

Cover regulation inneholder i artikkel 1 en bestemmelse om at forordningen gir felles luftromskrav og operasjonelle prosedyrer i det europeiske luftrom. Forordningen gjelder operatører av luftfartøy, lufthavner og ytere av ATM/ANS som nevnt i artikkel 4 i forordning (EU) nr. 216/2008, og funksjon for styring av lufttrafikken i forordning (EU) nr. 551/2004.

Artikkel 3 slår fast at operatører av luftfartøy skal overholde kravene i Subpart ACAS til forordningen, mens yter av flysikringstjenester (ANSP), lufthavnsoperatører, Network Manager, og EASA skal overholde kravene i Subpart PBN til forordningen.

Artikkel 4 i forordningen opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 1332/2011. Kravene i forordning nr. 1332/2011 blir erstattet av kravene i Subpart ACAS, og vil bli omtalt under.

Artikkel 5 i forordningen gir bestemmelser om ikrafttredelse av de nye reglene. Subpart PBN kommer til anvendelse fra 6. desember 2018. Ved bruk av derogasjon vil bestemmelsene i AUR.PBN.2005(1) i Subpart PBN komme til anvendelse fra 30. januar 2020.

Subpart ACAS

Subpart ACAS gir i AUR-ACAS.2005 spesifikke krav til operatører om å utstyre luftfartøyer med ACAS II-utstyr, versjon 7.1 (anti-kollisjons-utstyr). Dette gjelder luftfartøy med MTOM over 5700 kg, eller luftfartøyer som kan ta flere enn 19 passasjerer. Luftfartøyer som på frivillig basis er utstyrt med ACAS II skal ha den samme versjon 7.1.  Kravene om å utstyre luftfartøy med ACAS II gjelder ikke for RPAS (droner).

Det er krav om at operatørene skal ha operasjonelle prosedyrer og tilby treningsprogram slik at pilotene har nødvendig kompetanse til å betjene ACAS II.

Subpart ACAS har avslutningsvis en bestemmelse om at luftfartøyer som ikke er utstyrt med ACAS II versjon 7.1 etter nærmere regler kan utføre flygninger med vedlikeholds-, leverings- eller testformål. Luftfartøy hvor ACAS II versjon 7.1 er midlertidig ute av drift, kan fly i inntil 10 dager.

Subpart PBN

Dette delen av forordningen gir spesifikke krav til innføring av ytelsesbasert navigasjon (Performance Based Navgiation, PBN). Formålet med de nye reglene er å fremme en harmonisert, tilpasset og effektiv innføring av ytelsesbasert navigasjon i europeisk luftrom.

AUR.PBN.2005 krever at yter av flysikringstjenester (ANSP) og lufthavnsoperatører ansvarlig for instrumentlandingsprosedyrer, skal implementere landingsprosedyrer (APV) som er i samsvar med kravene til RNP (Required Navigational Performance) på alle IRE (Instrument Runway End) som ikke støttes av en presisjons-landingsprosedyre. Hvor det er problematikk knyttet til terreng, hinder eller separasjon av luftfartøyer, kan ANSP eller lufthavnsoperatør implementere prosedyrer som oppfyller kravspesifikasjonene i RNP. Ved implementering eller endring av prosedyrer knyttet til SID (Standard Instrument Departure) eller STAR (Standard Instrument Arrival Routes), skal ANSP eller lufthavnsoperatøren sikre samsvar med spesifikasjonene i RNAV1 (Area Navgiation). Implementering av AT- ruter, SID og STAR for å nå mål for ytelsesbasert navigasjon, skal følge nærmere spesifikasjoner.

AUR.PBN.2010 krever at lufthavnsoperatører som er ansvarlige for å implementere SID og STAR innen to år fra forordningens vedtakelse skal fremlegge en implementeringsplan for PBN-operasjoner. ANSP skal sørge for at infrastrukturen for overvåking og kommunikasjon har tilstrekkelig kapasitet til å støtte planlagte PBN-operasjoner. ANSP og lufthavnoperatør skal sikre at det foreligger harmoniserte beredskapsprosedyrer i tilfelle av bortfall av nødvendig navigasjonssystemer.

Etter AUR.PBN.3005 kan ANSP og lufthavnsoperatører gjøre tilgjengelig operasjonelle prosedyrer eller instrumentlandingsprosedyrer til luftfartøyer som ikke utfører operasjoner i samsvar med PBN-prosedyrer etter AUR.PBN.2005. Dette skal i så fall publiseres i AIP.

AUR.PBN.3010 krever at ANSP og lufthavnsoperatører informerer luftromsbrukerne og Network Manager om deres planer for å implementere PBN SID og STAR som spesifisert i AUR.PBN.2005, innen 2 måneder før implementeringsdatoen.

Innen 4 år etter at forordningen trer i kraft, skal det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA gjennomgå og evaluere effektiviteten i gjennomføringen av PBN-operasjoner i samsvar med forordningen, og eventuelt foreslå endringer i forordningen i samsvar med fororordning (EF) nr. 216/2008.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den nye forordningen er forankret i forordning (EF) nr. 216/2008 som er hjemlet i TFEU art. 100.

Den nye forordningen vil oppheve kommisjonsforordning (EU) nr. 1332/2011 som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 6. juni 2013 nr. 583 om krav til anti-kollisjonssystem i luftfartøy. Når forordningen er inntatt i EØS-avtalen kan forordningen gjennomføres i norsk rett ved gjennomføringsforskrift, hvor også forskrift 6. juni 2013 nr. 583 som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) nr. 1332/2011, oppheves. Forordningen tilhører gruppe 2.

I forskrift 15. mai 2009 nr. 523 om luftromsorganisering (BSL G 4-1) § 7a har Luftfartstilsynet gjort ICAOs resolusjon nr. A37-11 om APV til del av norsk rett. Bestemmelsen vil måtte endres som en følge av innføring av det nye regelverket.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverksforslaget vil medføre at noen operatører må utruste luftfartøyer for å møte de krav til navigasjonskapasiteter som de nye reglene vil kreve. Luftfartøyene til SAS og Norwegian har pr i dag navigasjonsutrustning som oppfyller kravene, mens det antas at mindre operatører må gjøre investeringer i nødvendig navigasjonsutstyr.

Det er noe uklart hva de nye kravene vil medføre av behov for ressurser til teknisk oppgradering for tjenesteytere. De investeringer som følger av krav til prosedyrer iht BSL G 4-1, som nevnt ovenfor, er i stor grad allerede gjort av tjenesteytere. Noe revideringer av dette som en følge av regelverksforslaget kan komme.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget er tidligere gjennomgått med Avinor ATM fagstab i tilkntyning til NPA 2015-01. Etter denne gjennomgangen ble det gitt en kritisk kommentar til at NPA 2015-01 ga en utsatt frist til å innføre APV-prosedyrer til januar 2024, mens § 7a i BSL G 4-1 legger til grunn at flyplasser innen 31. desember 2016, skal ha en APV-prosedyre til hver rullebane som har en instrumentinnflygingsprosedyre, i tråd med ICAO-resolusjon nr. A37-11. En utsettelse av kravet til januar 2024 ville ha åpnet for at operatører som ikke er utrustet med det nødvendige navigasjonsutstyret fikk fortsette å operere i en lengre periode. Disse operatørene ville ha vært mer ressurskrevende å håndtere enn operatører som oppfyller de nye kravene. Dette ble det gitt tilbakemelding på i forbindelse med den høringen EASA gjennomførte av NPA 2015-01. Luftfartstilsynet har også vært i kontakt med Navigasjonsansvarlige hos flere operatører samt andre stater, forut for vårt høringssvar til EASA.

I Opinion nr. 10/2016 viser EASA til at valget av 2024 som frist var i samsvar med forordning (EU) nr. 716/2014 Pilot Common Project, men at dette ikke ekskluderte en tidligere implementering. EASA har merket seg det arbeidet som har blitt lagt ned i implementeringsprosessen av APV, og har derfor fremskyndet kravet til implementering av PBN Approach prosedyrer med Vertical Guidance (APV) med fire år i forhold til det opprinnelige forslaget, dvs. til 30. januar 2020.

Avinor Flysikring AS og NHO Luftfart har blitt konsultert. Luftfartstilsynet har så langt ikke gjennomført en formell nasjonal høring av forslaget.

Rettsakten føler ikke fast track-prosedyren etablert av EFTA-sekretariatet.

Luftfartstilsynet har vurdert at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det forslaget til regelverk som er lagt frem i Opinon nr. 10/2016 er bearbeidet og endret endel i etterkant av høringen av NPA 2015-01. Luftfartstilsynet mener at denne Opinion medfører en markant ned-skalering av det opprinnelige regelverksforslaget i NPA 2015-1. Dette innebærer generelt en forsinkelse av gyldighetstidspunkt for når de forskjellig deler av luftrommet skal ha aktuelle PBN-applikasjoner. Norge ligger både i nasjonale forskrifter og rent praktisk langt foran kravene i den foreslåtte forordningen og forslaget er således akseptabelt.

Luftfartstilsynet har vurdert at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 14

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker