Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2322 av 19. desember 2016 om utformingen av erklæringen om ferdigstilling av skipsopphuggingen som kreves i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013 om skipsopphugging

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2322 of 19 December 2016 on the format of the statement of completion of ship recycling required under Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2013/1257 (skipsopphuggingsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsopphuggingsforordningen er fortsatt til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som springer ut av forordning 2013/1257 må derfor ses i sammenheng med dette.

Skipsopphuggingsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen), som Norge som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Forordningen går imidlertid lengre enn konvensjonen på flere punkter.

I medhold av skipsopphuggingsforordningen er EU-Kommisjonen gitt myndighet til å fastsette nærmere detaljerte regler om flere ulike forhold. Beslutning 2016/2322 om ferdigstillelseserklæring er gitt med hjemmel i forordning 2013/1257 artikkel 13 (3), hvor det framgår at Kommisjonen etter komitologi kan vedta gjennomføringsrettsakter om utformingen av ferdigstillelseserklæringen. Beslutningen har vært forelagt for og godkjent av komitéen for skipsopphugging som er satt opp i henhold til artikkel 25 i skipsopphuggingsforordningen.

Artikkel 13 (2) i skipsopphuggingsforordningen retter seg mot den driftsansvarlige for et skipsgjenvinningsanlegg og pålegger denne plikter. Artikkel 13 (3) angir at erklæringen skal være i henhold til Hongkong-konvensjonen vedlegg 7. Beslutning 2016/2322 konkretiserer hvilke opplysninger ferdigstillelseserklæringen skal inneholde, og bygger på det nevnte vedlegget i konvensjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen bestemmer utformingen av ferdigstillelseserklæringen som den driftsansvarlige for skipsgjenvinningsanlegget er forpliktet til å utarbeide etter skipsopphuggingsforordningen. At en erklæring skal følge et bestemt format er noe som det er naturlig å regulere i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen konkretiserer krav som allerede følger av forordning 1257/2013, og får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2322/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2322

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2016
Frist returnering standardskjema: 28.03.2017
Dato returnert standardskjema: 13.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 28/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.12.2018
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker