Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om opphuggingssertifikatet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2321 av 19. desember 2016 om utformingen av opphuggingssertifikatet i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013 om skipsopphugging

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2321 of 19 December 2016 on the format of the ready for recycling certificate issued in accordance with Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2013/1257 (skipsopphuggingsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsopphuggingsforordningen er fortsatt til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som springer ut av forordning 2013/1257 må derfor ses i sammenheng med dette.

Skipsopphuggingsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen) som Norge, som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Forordningen går imidlertid lenger enn konvensjonen på flere punkter.

I medhold av skipsopphuggingsforordningen er EU-Kommisjonen gitt myndighet til å fastsette nærmere detaljerte regler om flere ulike forhold. Beslutning 2016/2321 om utformingen av gjenvinningssertifikatet er gitt med hjemmel i forordning 2013/1257 artikkel 9 (9), hvor det framgår at Kommisjonen etter komitologi kan vedta gjennomføringsrettsakter om utformningen av det relevante sertifikatet. Beslutningen har vært forelagt for og godkjent av komitéen for skipsopphugging som er satt opp i henhold til artikkel 25 i skipsopphuggingsforordningen.

Beslutningen angir hvilke opplysninger gjenvinningssertifikatet skal inneholde, og er i henhold til Hongkong-konvensjonen vedlegg 4.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen retter seg mot myndighetene og angir helt konkret hvordan gjenvinningssertifikatet skal se ut. Det framgår allerede av forordning 2013/1257 artikkel 9 (9) at sertifikatet skal være i henhold til Hongkong-konvensjonen vedlegg 4, og beslutningen innfører derfor ingen nye materielle krav. Beslutningen vil kunne gjennomføres i norsk rett som administrativ prosedyre. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen konkretiserer krav som allerede følger av forordning 1257/2013, og får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2321/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2321

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2016
Frist returnering standardskjema: 28.03.2017
Dato returnert standardskjema: 13.03.2017
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen