Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifikatet om farlige materialer

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2325 av 19. desember 2016 om utformingen av sertifikatet for fortegnelsen over farlige materialer som utstedes i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013 om skipsopphugging

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2325 of 19 December 2016 on the format of the certificate on the inventory of hazardous materials issued in accordance with Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and of the Council on ship recycling

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2017

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten har vært til vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2013/1257 (skipsopphuggingsforordningen) har trådt i kraft i EU. Skipsopphuggingsforordningen er fortsatt til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som springer ut av forordning 2013/1257 må derfor ses i sammenheng med dette.

Skipsopphuggingsforordningen bygger på Den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip (Hongkong- konvensjonen), som Norge som første stat ratifiserte i 2013. Konvensjonen har foreløpig ikke tilstrekkelig antall ratifiserende stater til å tre i kraft. Forordningen går imidlertid lengre enn konvensjonen på flere punkter.

I medhold av skipsopphuggingsforordningen er EU-Kommisjonen gitt myndighet til å fastsette nærmere detaljerte regler om flere ulike forhold. Beslutning 2016/2325 om utformingen av inventarsertifikatet er gitt med hjemmel i forordning 2013/1257 artikkel 9 (1). Beslutningen har vært forelagt for og godkjent av komitéen for skipsopphugging som er satt opp i henhold til artikkel 25 i skipsopphuggingsforordningen.

Beslutningen angir spesifikt utformingen av inventarsertifikatet, og har som formål å sikre at sertifikatet samsvarer med Hongkong-konvensjonen vedlegg 3.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Beslutningen retter seg mot myndighetene og angir helt konkret hvordan inventarsertifikatet skal se ut. Det framgår allerede av forordning 2013/1257 artikkel 9 (9) at sertifikatet skal være i henhold til Hongkong-konvensjonen vedlegg 3, og beslutningen innfører derfor ingen nye materielle krav. Beslutningen vil kunne gjennomføres i norsk rett som administrativ prosedyre. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen konkretiserer krav som allerede følger av forordning 1257/2013, og får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akspetabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2325/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2325

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.12.2016
Frist returnering standardskjema: 28.03.2017
Dato returnert standardskjema: 13.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.02.2019
Nummer for EØS-komitebeslutning: 28/2019
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker