Vet - fristatus brucellose, tuberkulose og ebl

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/252 av 9. februar 2017 om endring av vedlegg II til beslutning 93/52/EØF som angår anerkjennelse av den selvstyrende region Extremadura som offisielt brucellosefri (B. Melitensis) og om endring av vedleggene til beslutning 2003/467/EF som angår erklæringen om, at visse regioner i Spania er offisielt tuberkulosefrie og offisielt brucellosefrie med hensyn til storfebesetninger, og at Jersey er offisielt fri for enzootisk bovin leukose

Commission Implementing Decision (EU) 2017/252 of 9 February 2017 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of the Autonomous Community of Extremadura as officially brucellosis-free (B. Melitensis) and amending the Annexes to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of certain regions of Spain as officially tuberculosis-free and officially brucellosis-free in relation to bovine herds and of Jersey as officially enzootic-bovine-leucosis-free

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.02.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 22.09.2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til beslutning 93/52/EØF når det gjelder fristatus for for småfe-brucellose (B. melitensis). På bakgrunn av innsendt dokumentasjon som Kommisjonen har vurdert tilfredsstillende, føres den autonome regionen Extremadura i Spania opp på lista over områder med frierklæring for småfe-brucellose.

Rettsakten endrer også vedleggene til beslutning 2003/467/EF når det gjelder fristatus for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose hos storfe. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon som Kommisjonen har vurdert tilfredsstillende, føres følgende områder opp med frierklæring for angitte sykdommer:

  • Den autonome regionen Kanariøyene – fri-erklæring for storfetuberkulose.
  • Den autonome regionen Asturias og provinsene Burgos, Soria og Valladolid i den autonome regionen Castilla y León – fri-erklæres for storfebrucellose.
  • Jersey i Storbritannia – fri-erklæres for enzootisk bovin leukose.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, derberørte departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/252
Basis rettsaktnr.: 93/52/EØF 2003/467/EF
Celexnr.: 32017D0252

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2017
Frist returnering standardskjema: 10.03.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen