Endring av vedleggene til direktiv 2008/68/EU - ADR/RID 2017

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/2309 av 16. desember 2016 om den fjerde tilpasning til vitenskapelige og tekniske fremskritt av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods

Commission Directive (EU) 2016/2309 of 16 December 2016 adapting for the fourth time the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods to scientific and technical progress

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.01.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Sammendrag av innhold

Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF henviser til bestemmelsene i internasjonale avtaler om innenlands transport av farlig gods på vei og jernbane, som definert i direktivets artikkel 2. Bestemmelserne i disse internasjonale avtalene ajourføres annethvert år. Som en følge av dette, får det reviderte regelverket anvendelse fra 1. januar 2017 med en overgangsperiode frem til 30. juni 2017.

I Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF gjøres det derfor en henvisning til dette nye reviderte regelverket - ADR/RID 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods (ADR) er tiltrådt av Norge. Artikkel 3 i denne avtalen gjør vedleggene A og B automatisk til en del av avtalen. Konvensjonen om internasjonal transport med jernbane (COTIF), som Norge har tiltrådt i 1985 ved medlemsskapet i Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail (OTIF), gjør tilsvarende i artikkel 6 § 2, vedlegg C til avtalen, det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane (RID) til en del av avtalen. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innenlands transport av farlig gods, innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2009, inntar ADR og COTIF i fellesskapsretten. ADR vedlegg A og B og RID er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, jf. forskriften § 2, og fremkommer som vedlegg til forskriften. Disse vedleggene må endres annethvert år i tråd med endringene i ADR/RID.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaken er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport.
 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2309/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/68/EU
Celexnr.: 32016L2309

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.10.2016
Frist returnering standardskjema: 02.11.2016
Dato returnert standardskjema: 02.11.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.10.2016
Høringsfrist: 13.12.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker