Oppheving av tre forordninger om innlands vannveier og godstransport

Parlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1952 av 25. oktober 2017 som opphever rådsforordning (EF) nr. 1101/89, og parlament- og rådsforordninger (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001

Regulation of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 repealing Regulations (EC) No 2888/2000 and (EC) No 685/2001 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 1101/89

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Sammendrag av innhold

Forordningen opphever tre forordninger, hvorav kun Rådsforordning (EF) 1109/89 om innlands vannveier er innlemmet i EØS-avtalen. Forordning 1109/89 introduserte tidsavgrensede programmer for opphugging av skip på innlands vannveier med den hensikt å redusere overkapasitet, og virkningene av forordningen opphørte i 1999. De to øvrige rettsaktene (forordning 2888/2000 forordning 685/2001) knytter seg til godstransport, og gjelder særregler for henholdsvis Sveits og Romania- og Bulgaria, som av ulike årsaker ikke lenger anses relevante på EU-siden.

Forordningen er en konsekvens av Kommisjonens såkalte "REFIT-program", hvor EU-regelverk gjennomgås med hensyn til å identifisere uklare, uhensiktsmessige eller unødvendige regler med det formål å forbedre og klargjøre regelverket. De nevnte rettsaktene er vurdert uten relevans og Kommisjonen forslår derfor å oppheve rettsaktene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning 1109/89 er innlemmet i EØS-avtalen, men ikke gjennomført i nasjonalt regelverk. Opphevingen får derfor ingen rettslige konsekvenser. En innlemmelse av forordning 2017/1952 i EØS-avtalen får ingen virkning for Norge, ettersom Norge ikke har innlands vannveier. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningene er uten relevans og opphevingen får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Sjøfartsdirektoratet har vurdert at det ikke er nødvendig å innhente synspunkter fra hovedorganisasjoner eller andre næringsaktører.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)745
Rettsaktnr.: 2017/1952/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R1952

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2017
Frist returnering standardskjema: 21.12.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen