Oppheving av tre forordninger om innlands vannveier og godstransport

Forslag til parlaments- og rådsforordning som opphever rådsforordning (EF) No 1101/89, forordning (EF) No 2888/2000 og EF No 685/2001

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council repealing Council Regulation (EEC) No 1101/89, Regulations (EC) No 2888/2000 and (EC) No 685/2001

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

Forslaget opphever tre forordninger, hvorav kun Rådsforordning (EF) 1109/89 om innlands vannveier er innlemmet i EØS-avtalen. Forordning 1109/89 introduserte tidsavgrensede programmer for opphugging av skip på innlands vannveier med den hensikt å redusere overkapasitet, og virkningene av forordningen opphørte i 1999. De to øvrige rettsaktene (forordning 2888/2000 forordning 685/2001) knytter seg til godstransport, og gjelder særregler for henholdsvis Sveits og Romania- og Bulgaria, som av ulike årsaker ikke lenger anses relevante på EU-siden.

Forslaget er en konsekvens av Kommisjonens såkalte "REFIT-program", hvor EU-regelverk gjennomgås med hensyn til å identifisere uklare, uhensiktsmessige eller unødvendige regler med det formål å forbedre og klargjøre regelverket. De nevnte rettsaktene er vurdert uten relevans og Kommisjonen forslår derfor å oppheve rettsaktene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning 1109/89 er innlemmet i EØS-avtalen, men ikke gjennomført i nasjonalt regelverk. Opphevingen får derfor ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningene er uten relevans og opphevingen får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Sjøfartsdirektoratet har vurdert at det ikke er nødvendig å innhente synspunkter fra hovedorganisasjoner eller andre næringsaktører.

Vurdering

Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)745
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker