EØS-notatbasen

Tekniske spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2018 om forholdet mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser

Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2016/2236 av 12. desember 2016 om fastleggelse av de tekniske spesifikasjonene for ad hoc-modulen for 2018 om forholdet mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/2236 of 12 December 2016 specifying the technical characteristics of the 2018 ad hoc module on reconciliation between work and family life

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2017

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet er det fastlagt felles rammer for systematisk utarbeidelse av aktuell og sammenlignbar statistikk om sysselsetting og arbeidsledighet i EU. Rådsforordning (EF) nr. 577/98 er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XXI Statistikk. Forordningen forutsetter i art. 4 (2) at et ekstra sett variabler, kalt ad hoc moduler, skal tilføyes opplysningene omhandlet i forordningen. Formålet med den nye implementerende forordningen er å etablere omfattende og sammenlignbar statistikk om muligheten for å forene arbeidsliv og familieliv, herunder omsorgsforpliktelser. Statistikken vil blant annet bli benyttet i forbindelse med EUs arbeid for å fremme balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Tekniske spesifikasjoner, filter, koder og fristen for innsendelse av data til EUs statistikkontor, Eurostat, fremkommer av forordningens bilag.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser som vil bli dekket innenfor SSBs ordinære budsjett, eventuelt med tilskudd fra EU.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2236/2016
Basis rettsaktnr.: 577/98
Celexnr.: 32016R2236

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2016
Frist returnering standardskjema: 04.01.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: