Vet - helsesertifikat for hunder, katter og ildere

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/98 av 18. januar 2017 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2013/519/EU når det gjelder modellen for helsesertifikat for import av hunder, katter og ildere til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2017/98 of 18 January 2017 amending the Annex to Implementing Decision 2013/519/EU as regards the model animal health certificate for imports into the Union of dogs, cats and ferrets

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.01.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er votert i favør på møte i EUs faste komité for planter dyr, næringsmidler og fôr, Seksjon Importkontroll, 30. november 2016. Rettsakten er publisert i Official Journal 20. januar 2017. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift om handel med dyr den 23. januar 2017. Endringen trer i kraft 1. juni 2017.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget til beslutning 2013/519/EU, som er en modell for helsesertifikat som skal  følge med ved kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere fra tredjestater. Bakgrunnen er at det har forekommet flere tilfeller av falske laboratoriesvar på rabiesantistofftester og misforståelser omkring utfylling av opplysninger om dato for merking av dyr i helsesertifikatene. Den nye sertifikatmodellen inneholder mer og bedre veiledning til de offentlige veterinærene om hvordan dokumentet skal fylles ut. Feltet der datoen for innsetting eller avlesning av dyrets mikrochip eller tatovering skal fylles inn er flyttet nærmere feltet for utfylling av datoen for rabiesvaksinering. Det er tatt inn en ny fotnote som forklarer at merkingen av dyret må kontrolleres før sertifikatet fylles ut og før enhver vaksinasjon eller testing av dyrene. Det er også tatt inn en ny fotnote som forklarer at den offentlige veterinæren ved å bekrefte at dyrene har gjennomgått rabiesantistofftest med tilfredsstillende resultat verifiserer ektheten av laboratoriesvaret.

I en overgangsperiode, som varer til 30. juni 2017, pålegger rettsakten medlemsstatene å tillate import av hunder, katter og ildere som følges av helsesertifikater etter den gamle modellen såfremt sertifikatene ikke er utstedt senere enn 31. mai 2017. 

Rettsakten trer i kraft i EU den 1. juni 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende dyr, sæd, egg og embryo (forskrift om handel med dyr)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mer og bedre veiledning om hvordan helsesertifikatene skal fylles ut fører forhåpentligvis til at offentlige veterinærer i tredjestater gjør færre feil når de utsteder sertifikatene og at sertifikatene dermed blir mer pålitelige. Det kan gjøre det lettere for Mattilsynet å føre tilsyn med import av hunder, katter og ildere. Dersom helsesertifikatene blir mer pålitelige kan det gi bedre sikkerhet mot innførsel av dyr med sykdommer og parasitter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten bidrar til mer pålitelig helsedokumentasjon ved kommersiell import av hunder, katter og ildere fra tredjestater. Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/98/EU
Celexnr.: 32017D0098

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.06.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.01.2017

Lenker

Til toppen