Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til revisjon av EMIR (juni 2017)

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1095/2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet) og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 når det gjelder prosedyrer for, og myndigheter involvert i, å gi tillatelse til sentrale motparter og krav ved anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) and amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the procedures and authorities involved for the authorisation of CCPs and requirements for the recognition of third-country CCPs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.07.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er til behandling i Rådet/Europaparlamentet og er ennå ikke vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen foreslår endringer i forordningen om opprettelse av ESMA (European Securities and Markets Authority, den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet). Det foreslås også endringer i EMIR (European Market Infrastructure Regulation), som er en forordning om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre. Forslaget gjelder regulering av og tilsyn med sentrale motparter, det vil si foretak som trer inn som motpart i kontrakter på vegne av de opprinnelige motpartene ved handel i finansielle instrumenter. De viktigste delene av forslaget omtales nedenfor.

Formålet med forslaget er å styrke tilsynet med sentrale motparter. Det tar også hensyn til at Storbritannias fremtidige uttreden av EU vil få store virkninger for reguleringen av og tilsynet med clearing i Europa.

For å styrke samarbeidet mellom tilsynsmyndigheter og sentralbanker ansvarlig for EU-valutaer foreslås det å etablere en ordning der relevante medlemmer av tilsynsstyret i ESMA avholder egne sesjoner for å diskutere virksomheten til sentrale motparter og treffe avgjørelser om deres virksomhet. Relevante sentralbanker skal være representert uten stemmerett. De nasjonale tilsynsmyndighetene skal blant annet innhente samtykke fra dette forumet før de gir tillatelser til sentrale motparter. Også relevante sentralbanker skal samtykke før tillatelse gis.

Systemviktige sentrale motparter fra tredjeland vil etter forslaget bli underlagt strengere krav når de tilbyr tjenester i EU. De må oppfylle enkelte bestemmelser som også gjelder for sentrale motparter i EU. Relevante sentralbanker må bekrefte at de sentrale motpartene oppfyller sentralbankenes krav til sikkerhetsstillelse, likviditetstilgang m.m. De sentrale motpartene må gi all relevant informasjon til ESMA og tillate at ESMA utfører stedlig tilsyn, også i deres hjemland. ESMA får kompetanse til å ilegge bøter til systemviktige sentrale motparter fra tredjeland ved brudd på enkelte bestemmelser i forordningen.

Forslaget gir EU-kommisjonen en rett til å forlange at en sentral motpart fra et tredjeland etablerer seg i EU og søker om egen tillatelse hvis den vil tilby tjenester i EU. Det skal skje etter råd fra ESMA og vil gjelde sentrale motparter som er så systemviktige at de vanlige tredjelandsreglene ikke anses tilstrekkelige for å redusere de potensielle risikoene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

ETter at rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen kan den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er i dag ingen sentrale motparter med hovedkontor i Norge. Den endelige forordningen vil derfor ha få konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader

Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet. Den endelige forordningen vil være EØS-relevant. Forslaget slik det ligger nå, er akseptabelt.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2017)0331
Basis rettsaktnr.: 648/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen