Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat

Utkast til kommisjonsforordning om administrative og vitenskapelige krav angående tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland i henhold til forordning (EU) 2015/2283 om ny mat

Draft Commission Implementing Regulation laying down administrative and scientific requirements concerning traditional foods from third countries in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.07.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.10.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EU. Den ble lagt ut på høring 19. juli til 16. august 2017 på EU-kommisjonens høringsportal (lenke vedlagt). Virksomheter oppført på høringslisten for ny mat i Norge ble orientert om denne høringen i EU per epost 24. juli 2017.

Sammendrag av innhold

En ny forordning om ny mat ble vedtatt i EU 25. november 2015 (forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat). Denne gjelder fra 1. januar 2018. I henhold til artikkel 20 i forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat, skal det gis nærmere regler (implementing act) om detaljerte krav til innhold i meldinger og søknader om godkjenning av tradisjonell mat fra tredjeland, hvordan meldinger og søknader skal valideres, hvordan informasjonen skal utveksles med medlemslandene og EFSA slik at de gis anledning til å legge fram en dokumentert innvending mot at produktet er trygt innen 4 måneder, og hvilken informasjon som skal inngå i EFSA-vurderingen.

Rettsakten gir detaljerte regler om hvilken informasjon og vitenskapelig dokumentasjon som må inngå i meldinger og søknader om godkjenning av ny mat, hvordan meldingen eller søknaden skal strukteres og innholdet presenteres. Herunder skal det også dokumenteres at næringsmiddelet har vært trygt i tradisjonell bruk. Kommisjonen skal umiddelbart vurdere om en melding eller en søknad faller innenfor virkeområdet og oppfyller vilkårene angitt i basisforordningen ((EU) nr.2015/2283). Kommisjonen kan be søkeren om mer informasjon, og sette tidsfrist for denne. Kommisjonen skal informere søkeren, EFSA og medlemslandene hvis meldingen eller søknaden ikke vurderes som gyldig.

Rettsakten gir også detaljerte regler for hvordan informasjon om en melding om godkjenning av tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland, skal utveksles og diskuteres mellom medlemslandene og EFSA, og hva en dokumentert innvending mot godkjenning skal inneholde. 

Rettsakten inneholder en liste over informasjon som skal inngå i EFSAs risikovurdering. Rettsakten inneholder også overgangsbestemmelser. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil kreve endring i ny forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat, som gjennomfører forordning (EU) nr. 2015/2283 om ny mat i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil lette prosessen med å utarbeide meldinger og søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat, ved at den tydelig angir hvilke informasjon og dokumentasjon meldinger og søknader skal inneholde. Tidsrammen for valideringen av søknader, i tillegg til at andre tidsfrister for søknadsprosessen i basisforordningen ((EU) nr. 2015/2283), gjør også søknadsprosessen mer forutsigbar.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2015/2283

Norsk regelverk

Høringsstart: 07.01.2018
Høringsfrist: 18.02.2018
Frist for gjennomføring:

Lenker