Standardskjema etter artikkel 17 i kjøre- og hviletidsforordningen

Kommisjonens implementeringsavgjørelse (EU) 2017/1013 av 30 mars 2017 om standard rapporteringsskjema etter artikkel 17 i Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1013 of 30 March 2017 drawing up the standard reporting form referred to in Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2017

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 30. mars 2017, og trådte i kraft  straks, jf. TFEU art. 297 (2) § 3

Iht. EØS-avtalen protokoll 1, 11.avsnitt, vil beslutningen tre i kraft i EFTA-landene fra den datoen EØS-komiteen vedtar å innlemme beslutningen i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens implementeringbeslutning (EU) 2017/1013 av 30. mars 2017 med vedlegg om standard rapporteringsskjema (heretter implementeringsbeslutningen) er hjemlet i artikkel 17 i Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om kjøre- og hviletid (heretter forordningen).

Forordningen fastsetter regler om kjøretider, pauser og hviletider for førere av kjøretøyer som transporterer gods eller personer. Formålet med regelverket er å harmonisere konkurransevilkårene mellom forskjellige transportsystemer, samt å bedre sjåførenes arbeidsvilkår og trafikksikkerheten.

EUs medlemsstater, samt EØS-statene, har en rekke rapporteringsforpliktelser til Kommisjonen eller EFTAs Overvåkningsorgan, blant annet vedrørende kontroll av kjøretøy. Etter artikkel 17 i forordningen skal medlemsstatene bruke skjemaet fastsatt i beslutningen og oversende Kommisjonen de opplysninger som er nødvendige for at Kommisjonen annethvert år skal kunne utarbeide en rapport om anvendelsen av relevant regelverk. Det er andre gang skjemaet oppdateres siden forordningen ble vedtatt.

Skjemaet som implementeringbeslutningen inneholder, avviker i liten grad fra tidligere skjema, men er oppdatert for å inkludere ny generasjon fartsskriver, "smart fartsskriver", og inneholder enkelte presiseringer vedrørende kjøre- og hviletidskontroll langs veg og hos foretak.  

Implementeringsbeslutningen trådte i kraft i EU 30.mars 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Reglene om kjøre- og hviletid som følger av forordningen, er gjennomført i norsk rett ved forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.

Implementeringsbeslutningen har kun betydning for norske myndigheters rapporteringsforpliktelser til EFTAs Overvåkningsorgan, den ikke stiller krav til transportør eller andre. EØS-henvisningen i forskriften må oppdateres, men det er ikke vurdert å være behov for endringer i forskriften for øvrig.

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 21 kan departementet gi forskrift om kjøre- og hviletidsregler og med hjemmel i vegtrafikkloven § 19 a om kjøretøyverksteder. Forordningen kan innlemmes ved forskriftsendringer i form av inkorporasjonsbestemmelser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringsbeslutningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av særlig betydning. Oppdatering av rapporteringsskjemaet vil kreve endring av dagens kontrollsystem, VaDIS, slik at endringene i implementeringsbeslutningen registreres. Statens vegvesens kontrollører samt politiet må dessuten informeres om endringene slik at  kontroll utføres i tråd med implementeringsbeslutningen. Tidsbruken og arbeidsinnsatsen antas imidlertid å være begrenset, og ikke medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens vegvesen.

Sakkyndige instansers merknader

Implementeringsbeslutningen følger sporet for hurtigprosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Implementeringsavgjørelsen anses å bidra i kontrollen av fartsskrivere og dermed fremme etterlevelse av kjøre- og hviletidsreglene.

Kravene som følger av implementeringsbeslutningen er oversiktlige og av begrenset omfang, noe som tilsier at den enkelt kan inkorporeres.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1013
Basis rettsaktnr.: 561/2006
Celexnr.: 32017D1013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.06.2017
Frist returnering standardskjema: 02.08.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen