Utvidelse av overgangsperioder for pensjonsinnretninger - endrer EMIR

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/610 av 20. desember 2016 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 648/2012 når det gjelder utvidelse av overgangsperioder relatert til pensjonsinnretninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/610 of 20 December 2016 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the transitional periods related to pension scheme arrangements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.07.2017

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Sammendrag av innhold

Merknader

Forordningen er en underordnet rettsakt tilhørende europaparlamentet- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). EMIR gir blant annet regler om sentrale motparter, transaksjonsregistre, clearingsplikt og rapporteringsplikt.for handel i OTC-derivater.

I EMIR artikkel 89 nr. 1 er det gitt en treårig overgangsperiode for pensjonsinnretninger når det gjelder clearingplikt for OTC-derivater som bidrar til å redusere investeringsrisiko. Ved kommisjonsforordning 2015/1515 ble overgangsperioden forlenget med to år. Ved denne forordningen forlenges overgangsperioden ytterligere til 16. august 2018. EU-kommisjonen har allerede foreslått ytterligere utsettelse, se 2017/0090 (COD).

Rettslige konsekvenser

Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Når den innlemmes i EØS-avtalen, kan den gjennomføres i nasjonal rett ved forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven § 13-1 andre ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen ut over at den utvider en overgangsperiode.

Sakkyndige instansers merknader

Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet. Forordningen er antatt EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/610
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0610

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2016
Frist returnering standardskjema: 12.04.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen