Vet - ASF baltiske land

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1196 av 3. juli 2017 som endrer gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) (EU) 2017/1196 of 3 July 2017 amending Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member State

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.07.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 3. juli 2017.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene.

Landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen deles inn og nummeres fra en til fire.  Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så fallende sannsynlighet til del en. Ikke listeførte områder har minst sannsynlighet for sykdom. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom.
Denne rettsakten gir endringer i kravene som settes i de ulike sonene og endrer også vedlegget til beslutning 2014/709/EU slik at det er oppdatert i forhold til spredningen av sykdommen. Vedlegget lister områdene i de ulike delene en til fire.

Detaljert om endringene: 
Artikkel 1 punkt 1: 
Gjelder: krav ved forflytning av levende griser ifra områder listeført i del to.  
Endring: Tidligere var det krav om at det ikke skulle ha kommet noen nye griser inn i besetningen de siste tredve dager. Nå kan myndighetene godkjenne deler av besetningen som separate enheter og det holder at det ikke er kommet nye griser de siste tredve dager til samme produksjonsenhet. 
Vurdering: akseptabel lettelse, men krever tillit til offentlige myndigheter i avsenderlandet. 

Artikkel 1 punkt 2:
Gjelder: Krav ved forflytning av levende gris ifra områder listeført i del tre til områder innenlands eller til områder listeført i del to eller tre i andre medlemsland. 
Endring: tidligere skulle grisene slaktes på en egen dag, nå kan grisene slaktes på slutten av dagen. 
Vurdering: akseptabel lettelse, men krever tillit til offentlige myndigheter i avsenderlandet. 

Artikkel 1 punkt 3
Gjelder: krav ved forflytning av levende griser ifra del en til andre medlemsland.
Endring: Tidligere skulle grisene ikke ha  møtt nye griser ifra områder listeført i annekset de siste 30 dager. Nå er det kun griser ifra områder med dårligere status som ikke kan tas inn i besetningen de siste 30 dager.
Vurdering: akseptabel lettelse, selv om forflytning av levende griser bør unngås så langt som mulig ved utbrudd eller nærhet til utbrudd av alvorlig sykdom. 

Artikkel 1 punkt 4:
Gjelder: Krav til virksomheter som ligger i beskyttelses- eller overvåkningssoner 
Endring: Tidligere ble kun virksomheter som hadde separate produksjonslinjer for ulik risikoklasse av råvarer godkjent. Nå gis et unntak fra kravet om separat linje dersom virksomheten er 
•    Geografisk plassert i område listeført i del en, to eller tre, og
•    bruker råvarer fra griser med opphav 
o    utenfor sone to, tre og fire eller 
o    ifra sone to, men som oppfyller gitte krav og 
•    som er merket på gitt måte
Vurdering: akseptabel lettelse, krever tillit til offentlige myndigheters kontroll i avsender landet, trolig vanskeligere å føre tilsyn med. 

Artikkel 1 punkt 5 (a): 
Gjelder: krav relatert til salg av viltlevende levende griser eller produkter av disse: 
Endring: tidligere kunne ingen viltlevende griser fraktes levende ut av det listeførte området de var i. Levende gris ifra områder som ikke var listeført kunne selges til andre medlemsland. Med endringen er det forbudt å frakte viltlevende griser utifra hele landet. Det er noen unntak. 

Punkt a) Dersom et område er geografisk separert ifra listeført område kan det fra området selges viltlevende griser til andre medlemsland. Viltlevende griser ifra listeførte områder kan ikke selges over sonegrensa, selv ikke innenlands.  

Punkt b) Viltlevende griser kan selges levende til andre medlemsland dersom de er holdt isolert ifra andre griser i en 30 dagers periode i en besetning med biosikkerhetskrav og 
o    oppfyller gitte krav til prøvetaking/undersøkelse, eller
o    kombinasjon av overvåkning, undersøkelse og prøvetaking, og 
o    helsesertifikatet presiserer bruke av unntaksmuligheten.   

Vurdering punkt a) I punkt a stoler man på at en geografisk barriere mot områder med sykdom gir lavere risiko med varen, her levende viltlevende dyr. Geografisk barrierer har vært brukt med hell over tid når det gjelder regulering av dyresykdommer. Det er også ofte enklere å føre tilsyn med enn tilsyn med biosikkerhet eller andre tiltak. Endringene er en innstramming sammenlignet med tidligere regulering. Endringene gjør handelen tryggere. Det gjør også innenlands bekjempelsesprogram enklere fordi forflytning mellom soner nå er forbudt. Forhåpentligvis er forflytning av tidligere viltlevende griser uansett på et minimum. Slike transporter kan være utfordrende for velferden til et vilt dyr. Dette er en endring av regelverket til det bedre for dyrehelsa. 

Vurdering av punkt b) 
Tidligere var det lov å selge griser ifra områder som ikke var listeførte til andre medlemsland. Nå settes det krav til slikt salg. Kravene er de samme som for salg av levende gris ifra område listeført i del to. Dette er en endring av regelverket til det bedre for dyrehelsa. 

Artikkel 1, punkt 6
Transportører og postvesenet ansvarliggjøres og skal opplyse sine kunder om kravene i regelverket. 

Artikkel 1 punkt 7
Vedlegget som listefører hvilke områder som er tilhører del en til fire 4 endres i samsvar med utviklingen av sykdomssituasjonen. I mai 2017 fant Latvia afrikansk svinepest hos villsvin i et område listeført i del to, men nære et område listeført i del en. Relevante områder i Latvia endres derfor fra en til to. Kommisjonen har også sett på utviklingen av sykdommen siden starten i 2014 og funnet at en utvidelse av områdene i del en er riktig vei å gå. I Estland er allerede hele lande listeført, så en utvidelse for Estland er ikke mulig. For Litauen, Polen og Latvia inkluderes tidligere, nærliggende, ikke-listeførte områder i del 1. 

Endringene i vedlegget er:
•    Gitte områder i Latvia flyttes fra del en til del to.
•    Gitte ikke-listeførte områder i Latvia, Litauen og Polen listeføres i del en.   

Vurdering: Endringen etter funn er standard og akseptabel. Den overordnede vurderingen som tilsier utvidelse av antall områder som omfattes av del en er også bra. Man må imidlertid huske på at hva som utløses av å listeføres i del en er viktig for å ha effekt. Kravene i sone en er i utgangspunktet mye lavere enn i de andre sonene. Artikkel 1, punkt 3 i denne rettsakten gir også en lettelse i kravene som utløses når man listeføres i sone en.  Alt i alt er allikevel en utvidelse av sone en en forbedring av regelverket. 
 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning (EU) 2017/1196 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2017/1196 medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider. Se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/1196
Celexnr.: 32017D1196

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 06.07.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker